पृष्ठम्:Kalidasa's Śakuntala.djvu/१९२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


I.13.7-] 13. 7 Sy *भिवन्द्यते. – 2 om. पश्य ( 14. 6 NR ऋषिभ्यां, om. सह Wariants. 14. b I ददते ऽरण्यवासिनः. 14.2 I वीर" for धीर *. - S "न्तख'Ry , B धीरः प्रशान्तः स्वरः तत्त'. – 2SIRy om. तत् . – S भाव्यं 14.4 IN "भूमिए. – BZSNR "त्थि* for "ट्टि'; 1 सम्पत्थिवा 14. 5 S अविलक्षितं, 1 अलम्बितं 14. 7 BRy om. एध, 2८ adds इसी 14.9 R "न्नमेतत् अस्मिनृषि*; s "झमेवैतदस्मिनृषि", om. राजनि. - B om. एव . 15. 1 1 om. सखे and स, Ny om. स . – Z सखे वलभिद्यं तुष्मन्तो राजा, R

  • भित्सखो राजा दुष्मन्तः.

16. a 1 श्यामशोभात् धरित्रीम्. 16. b N कृत्क्षामुरगपरेि". 16. 1 Z उपगम्य for उपेत्य 16.3 2ा "न्युपानयतः. 16.4 NRा परिगृह्य. – Nा आज्ञापयेतां ( ज्ञाप) भवन्तौ. - Z कारणं for प्रयोजनं 16. 5 BZR "निहस्थ" for "निह स्थित. – y om. च. [172 16. 7 B "तेरसन्निधानाद्र'. – २ नस्तपोवने विन्नमाचरन्ति• - y om. तत्. 16. 8 R "पयदिवसमात्रं. – 1 शरासन"ि. - B त्वया for भवता. 16.1० B एसो. S सो , y इदं for अअं. – BZy भवदो for दे, which Rom . 16.11 IN मत् for अस्मत्, which R on . – Sy om. "बाण'. – 1 शर' for रथ* – B "स्थापयति, 2y "स्थापयतु, I I ‘स्थापयत्विति [Digitized by (Google