पृष्ठम्:Kalidasa's Śakuntala.djvu/१८३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


163] y अनुरुअ 25. 72 विआदेण (ransl. विवादेन). – s अणिज्जन्तणीओ, आलअन्तणणि 2८ तव' (ransl. आलययन्क्षणनियोगः), D तेण (ransl. तेन हितविचारनिर्यन्तणानियोगः). 26. I S om. अज. – N "समुत्सुओो, 1 "समुसुओो, y "पजुस्सुओ for "परब्वसो R एष, D एस for अअं. --SD गुरूणं; y गुरुणं. – D om. से. --S अनुरूअ ', Variants. 27. I Sy दाव for अहं. 27.3 D "वादिणं for "पप्पलाविणैि. - 2ा अज्जगोदमीए. 27. 5 Ny ण जुक्तं (twice) . - D) किद्' after अदिधि'. 27. 6 N अण्णदो oिr, R before सच्छ ". – D सछन्दगमणं (corr. 2. hd.). 27. 7 N प्रस्थिता for गच्छति 27. 8 B चेष्टानिरूपिका, RD चेष्ठानुरूपिणी . – S 1. hd. B 1. hd.2NI om. कामिजन, B 2. hd. in marg. कामि. – B अत्र for अहं. 28. a S वारितः प्रसरः. 28. b [ प्रस्था' for स्वस्था ". – R गत्वैव. – D *वृत्ति [-1.29-5 (0) 28. I R2D लम्भदि, y अरिहृदि for लब्भदि 28. 3 s "सेचणे, y "सेचणके. – S तर्हि for तेहिं. – R अप्पाणअं. 28. 5 BNRy भवति before वृक्ष'. – RD "न्तां तर्कयामि for *न्तामव". 29. c Sा घर्माम्भसां 29. 2 S अनुवाच्य, D अनुपाटय for वाचयित्वा. - BNRID om. च. 29. 3 D ) राजप्रतिग्रहो ऽयमिति 29.4 1 तेण ण अरिहसि, R णार्हदि. - 2 अकुरीअमोअणं, s "रीअअं वि'. – D . 29. 5 BS वअणेण, D वअणे जेव. –D आणिरिणा. – ऽ भोदु एसा . – I भोदु सही एसा, BN, D 1. hd. om. एसा (D 2. hd. superscr. वाणि एसा).