पृष्ठम्:Kalidasa's Śakuntala.djvu/१४६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


IV.०. 19–] Approximate Sanskrit 5पuivalents [126 ०.19 युज्यते । ०.2ा सखि ॥ अतिथिना । इव । निवेदितम् । ०.22 ननु । उटजे । संनिहिता । शकुन्तला ॥ आम् ॥ अद्य । पुनः । असंनिहिता । हृदयेन । तेन । हि । भवतु । एतावद्भिः । कुसुमैः । प्रयोजनम् । 1. 2 हा-धिक् । हा-धिक् ॥ तत् । एव । संवृत्तम् ॥ कस्मिन् । अपि । पूजाहें । अपराद्धा । शून्यहृदया । प्रियसखी । 1. 4 साखेि ॥ न । खलु । यस्मिन् । कस्मिन् । वा ॥ एषः । दुर्वासाः । सुलभकोपः । महर्षिः ॥ तथा । अयम् । विरलपादोद्धारया । गत्या । प्रतिनिवृत्तः । 1. 7 कः । अन्यः । हुतवहात् । दग्धुम् । प्रभवति ॥ तत् । गच्छ ॥ पादयोः । पतित्वा । निवर्तय । यावत् । अस्य । अहम् । अपि । अर्षोंदकम् । उपकल्पयामि । 1. 9 तथा । 1.1० अम्मेो ॥ आवेगस्खलितायाः । प्रभ्रष्टम् । मे । अग्रहस्तात् । पुष्पभाजनम् । 1.12 शरीरी । इव । कोपः । कस्य । सः । अनुनयम् । गृह्णाति ॥ किम् । चित् । पुनः । सानुकम्पः । कृतः । 1.14 एतत् । एव । तस्मिन् । बहुतरम् ॥ तत् । कथय । 1.15 यतः । निवर्तितुम् । नेच्छति । ततः । पादयोः । प्रणम्य । विज्ञापितः । मया । भगवन् । प्रथमभक्तिम् । अवेक्ष्य । अद्य । तव । अविज्ञातप्रभावपरमार्थस्य । दुहितृजनस्य । भगवता । अयम् । अपराधः । मर्पितव्यः । इति । 1.18 ततः । ततः । 1.19 ततः । सः । न । मे । वचनम् । अन्यथा । भवितुम् । अर्हति ॥ किम् । तु । अभिज्ञानाभरणदर्शनात् । अस्याः । शापः । निवर्तिष्यते । इति । मन्त्रयन् । एव । अन्तरितः । 1.22 शक्यम् । इदानीम् । आश्वसितुम् ॥ अस्ति । तेन । राजर्षिणा । संप्रस्थितेन । आत्मनः । नामाङ्कितम् । अकुरीयकम् । स्मरणीयम् । इति । शकुन्तलाहते । स्वयम् । एव । पिनद्धम् ॥ तत् । एषः । एव । तस्मिन् । स्वाधीनः । उपायः । [Digitized by (Google