पृष्ठम्:Kalidasa's Śakuntala.djvu/१२८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


wi.35.c-d] अभिज्ञानशकुन्तले सप्तमो ऽङ्क ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतभक्तिरात्मभूः ॥ ३५ ॥ ॥ इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ॥ इति सप्तमो ऽङ्कः ॥ [108