पृष्ठम्:Chézy - La Reconnaissance de Sacountala.djvu/६३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


- शकुन्तलमा। प्रथमोऽङ्कः •- . . [इतिवृक्षसेन्ननंनाट्यति। शकुन्तला ॥ (३) सृष्टि रमणीयं मलेसि; साधुदशीं तत्र भवान् कावः- इक्स कल्कलधमो नियुते तपः लकमं साधयितुं यं इच्छति भवतु पादपान्तरितस्तावदमा विश्धस्तां एवानि [इत्ययवार्यस्थितः] (१) सखि धनुसूये न केवलं तातेमियोगः ममापि तेषु सहोद् Digitized by (Google