पृष्ठम्:Chézy - La Reconnaissance de Sacountala.djvu/१९९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


-० शकुन्तला । षष्ठोऽङ्क • विदूषकः ॥ (१) ऽा भव श्राक्षाबेट् ि। [इति निष्क्रान्तः] मातलिः ॥ रथमारोोक्यवायुष्मान् [राज्ञा तथा करोति] [इति निष्क्रान्ताः सव्र्वे] १४५ (१)” पदवानाज्ञापयति ।

  • इति शकुन्तलाविरको नाम अष्टोऽङ्कः * ?

Digitized by Google