पृष्ठम्:Chézy - La Reconnaissance de Sacountala.djvu/१६५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


-• शकुन्तला । षष्ठो७ङ्गः • । । ! ' : ' ' ' :- .'); : {

मारकः ॥ () शृणूश्र कधडु शव्वं मा एं, पउिबन्ध ।

उभौ ।(३) तं लाश्रउत्त धामबेदि । लबरुि ले । हिं कुटुम्धभल्लोकस्तनि ।* : ': नागास्कः ॥ [प्रदस्य] (५) विशुद्धो दाणिा दे श्राजीवो । . पशुमालिकलनविालुशोधणुकंप्यामिडुके बि सोषिके । नागरकः । (७) तदो तदो । (१)*** म तस्य उदराभ्यक्तरे एतत् Digitized by