पृष्ठम्:A Sanskrit primer (1901).djvu/७९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


Semesi 63 Mionosyllabie feminino Lesson XIV. NOS Sing. Dual. Plural. NV. 2 bhūs a bhuvāu yTh bhuras A. भुवम् bhu00॥ १ ) 1. a bhuvā TTTA bhūbhyām भूभिस् !.abhis D. là bhuabe bh VẪi - 9 aza bhūbhyas Hap bhuras o bhuvås ॐ ॐ ॥ भुवोस् bhaudoos bhurām bhūnām L. ufa bhuvi bhuvam , e bhūsu In the D., Ab.-G., and L. sing., and G. pl., these stems some- times follow otet; thus, bhurãi, bhuvās, bhurām, bhūnām. Cf. $$ 185, 189. 198. Polysyllabic Feminines in 3 ủ, inflected like a f., woman'. N. I. Sing. Dual. Plural. वधूस adhis वधौ padhavat 06# vadhvas TT vadhūm Typ radhūs 75T vadhvã TETH radhūbhyām qufara radhūbhis and vadhvāi | वधूभ्यस् २adlabhayas वध्वास् ७०dhods o Cath vadhvos वधूनाम् adhimant a bata radhvām que vadhūșu Ty radhu L. V. Vocabulary XIV. Verbs: ET in pass. (drçyáte) seen, look. V + f (abhyásyati) repeat, ax +fa (nivásati) inhabit; dwell. study, learn. 99 + (pravártate) get a-going, +(pråayati) throw forward or break out, arise. · into. ya (cócati) sorrow, grieve. FET + T (ādiçáti) command. #E+fa (nișidati) seat oneself. Wy Univ Calif - Digitized by Microsoft ®