पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१९१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


५७ अकृतव्यूहा पा० ३ अङ्गकार्ये कृत० ६ २ अनन्तरस्य वि० १७ अनिनस्मन्प्रह० १० ८४ अन्यबाधऽन्त्य० १५ अर्थवद्रहणे ०१ असिद्व बहि० २६ उत्तरपदाधिका० १०३ ०९ कृद्वहणे गतिकार० ७६ गतिनकारकोपप० ६८ ताच्छीलिके णेऽपि १०५ नानर्थकेऽलोन्य० ६ नानुबन्धकृत० १३ । कौमुदीपूर्वार्धगतपरिभाषासूचिकाः । ॥ श्रीरस्तु । ८४६,४१७,४३० | ३ ८८ ||

  • ५९ | ५० पुरस्तादपवादा

३५९, ८९० | ३७ प्रकृतिवदनु० ४१९ || २८४ प्रत्ययग्रहण० ७३ | ७० प्रातिपदिकग्र० १ / यत्रानेकविध ९ ८८ | ११८ लक्षणप्रतिपदो०

  • ८३ । ७० लाश्रयमनुबन्ध०

९४ | २८ मज्ञावधा प्र० -- ७८२ | ९ ८ सज्ञापूर्वको वि० ८७० | ८६ सान्नपातलक्षणा ३४७ | ८७ सन्नियोगशिष्टानाम् २१४ || २७ स्त्रीप्रत्यये चानु० ४ ६ २० २७ | ३० पदाङ्गाधिकारे० ३९ परनिल्यान्तर० २२७ १९१ २८३ २१७, ४५६ १८२ ३९ ८ ०७ ४७० २१७ ८४७ २०४ १३११ ० ० ८४