पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१९०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


कौमुदीपूर्वार्धगतवार्तिकसूचिका । सूत्रम् ३०३९ सज्ञाया स्वार्थे १७२४ | ४५३५ सूतकापुत्रिका २२२ | २७४४ सूत्रान्तात्चक० ८८९२ सम्पुङ्काना मो० १३८, १३९ । ४१९९ सूर्यागस्त्ययोश्छे० ४७८६ सम्बुद्धौ नपुसका ३६८ || २४७१ सूयोद्देवताया चाब्वाच्य ०४९७ सम्भस्राजिनशण ४५४ | ३०४५ स्तोमे डविधि ५०५६ सम्भ्रमेण प्रवृत्तौ० २ १४७ | ४७० ११ २४९६ सदच्वकान्डप्रान्तश० ८५४ || १५१३ स्त्रीप्रत्ययोरकाकार . ४७१४ समानवाक्ये निघा० ८०७ | ४८ s४ त्रिया न ३२४५ समानस्य० १९७० |३३६७ स्त्रियाम् ५४५ समासप्रत्यय० २६ || २६२५ त्रियामपत्ये० १२४६ समाहारे चायमिष्यते ६७४ || २५५९ स्थान्नेोऽकार० २९१२ समिधामाधाने १५ स्थेणोलुडीति व २९९७ सर्वजनाट्ठञ्० २६८९ सर्वत्रानि १२२६ | ३११८ स्नेहे तैलचु १४१९ सर्वनामसङ्कययो० ८९८ | ३३४६ स्वतिभ्यामेव १३७६ सर्वनान्नेो वृतिमात्रे० ७२८, २१४७ | ५२३ स्वरूपस्य० २९९९ सर्वाणो वेति० १९७२ | ३६०६ स्वादोरेरिणो ३२२६ सर्वादेश्च १९४१ |२७४४ स्वार्थ उपसङ्खयानम् | २७४८ सर्वादे सादेश्ध० १२७० , १७८९ । ३२४० सर्वोभयार्थाः ७२१ सविशेषणस्य प्रतिषेध ८१८ || २४९५ हयगवयमुकयमनुष्य० ३०९४ सहायाद्वा १७९७ | २६८२ हरिद्रामहार० २५०३ सहितसहाभ्या चेति० ५२५ | ७१५ हरीतक्यादिषु १४८६ साध्वसाधुप्रयाग च ६३३ | १४६१ हितयोगे च ५००४३ सामान्य नपुसकम् ८२१ | ३२१८ हिमाचेलु ३६८४ सिति च ९१ || २४७२ हिमारण्ययोर्महत्वे ३६३३ सीमन्त केश० ७९ || ३८८५ हृदयुभ्याञ्च ५५९ सुसर्वार्धदिक्छब्देभ्यो० १३९८ | ३२१६ हृदयाचालुग्न्य० १९५६ ९९७ ४. १२ ७० ५०४ ४ ९ ८४ ८४८४ ११३ ४ १० ७७ ९०७ १८3 ० ९ ५ / १० ८ १२९४ ५१८ १२ १३ ५८० ५०५ ९ ६७