पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१८९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


३१३४ चत्वन्तात्स्वार्थ० २४०५ वनो न हृश इति २४३५ वयस्य चरम ३० २४४१ वयावाचकस्यव हा० ३३६५ वेग्रे वक्तव्य ४५३२ वर्णका तान्तवे १४१५ वर्णानामानुपूव्यें १५३३ वर्तका शकुनैौ २९१० वहम्तुरणिट् च २८२० वा गामयषु ३८९७ वाग्दिक्पश्यञ्टो० ३०३३ वातपित्तश्लेष्मभ्य ० ० वातात्समूह ५७६ वा नामधेयस्य० १४२० वा प्रियस्य कौमुदीपूर्वार्धगतवार्तिकसूचिका ३९०७ वायुशब्दप्रयाग० ५०२२ वाहृतजगधया ४२१५ वा हितनान्न इति० ३९०३ विद्यायोनिसम्बन्ध० २७४४ विद्यालक्षण ३२९९ विनापि प्रत्यय० ४२३८ विभक्तौ लिङ्गवि० २९५ विभाजयितु २४२ विभाषाप्रकरणे २९६८ विशसितु ३९०९ विष्णौ न ३१९४ ३११५ विस्तारे पटच् ५१८ वृक्षादौ विशेषाणा० ३१९५ वृत्तेश्च २६५४ वृद्धस्य च पूजाया० २७१६ वृद्धाचेति वक्तव्यम् ४३७३ वृन्द्यौत्वतृज्वद्राव २९६५ वृद्धेर्तृधुषिभावो २९१४ वैरे देवासुरादिभ्य १८३८ || २६११ व्यासवरुडानषाद० ४५६ ४७८ || २६७९ शकलकदमाभ्या० ४८६ | | ३६३२ शकन्ध्वादिषु प० ८५९ || २७०२ शतरुद्राद्वश्व० ४६४ |५०४९ शुनो दन्तदष्ट्राकर्ण० ९०५ || ११०५ शब्दायतन ४६४ | ५०१९ शर खय १५०० |३९२६ शांस बह्वल्पाथेस्य १३५३ || १३१० शाकपार्थिवादीना० ९७९ ३ २ ०९ १७०४ |३२८६ शीले को मलोपश्च | १९२८ || ३२१७ शीतोष्णतृप्रेभ्य० १३३८ || २४०० ८९८ २४०१ / ९२२ | ३२१४ श्रृङ्गबृन्दाभ्या० ११५७ | १५१३ शेषे विभाषा ९८१ || २८५९ श्र4िष्ठाषाढाभ्या० १२७० | १२९६ श्रेण्यादिषु च्व्यर्थवचन० २०३५| ३०९३ श्रोत्रियस्य यः ५०३९ * १५९९ १५९९ || ४०० षष उत्त्व दतृदशधा ९२५ || ४००२ १९०७ ३३ षषष्ठाजादिव १८३० | २५०५ षाद्यञ्जश्चाब्वाच्य ९१६ १९०८ || ३०१८ सखयापूवपदाना० १०९२ | १४१७ सङ्खयाया अल्पीयस्या १२४७ || ५०४७ सङ्खयाया नदीगो० ३२० || ३३४८ सङ्खयायास्तत्पुरु० १५८० ३११० सङ्काते कटच् १५०५ || २४५८ सज्ञाया च १०९७ १२०३ ७९ १२३ १०४९ ५४० १३८ ८३६ ७३९ १९२३ २०२८ १९२८ ४५४ १९२८ ९७९ ६२४ १४०८ ७३८ १७९५ ५२३ १८३० ८११ २०३७ ५२८ १६८३ ८९८ ९४३ ८५१ १८३०