पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१८८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


कौमुदीपूर्वार्धगतवार्तिकसूचिका ३२१५ फलबहाभ्या० १५४० फलसनावनस्प० २८५८ फल्गुन्यषाढा-या० ३२१९ बलादूल २५५६ बहिषष्टिलोपो यञ्च ३०२४ बहुपूवाँचेति २४०७ बहुव्रीहौ वा ४३३१ बहूर्जि नुम्प्रतिषेध ३३३८ बह्वल्पार्थान्म० ३२२५ बाहूरुपूर्वप० ३०३५ ब्रह्मवचेसादुप० ३८७८ ब्राह्मणाच्छसिन० १९२८ || २७०८ ९१६ | २७०९ मातृपितृभ्या पितरि० १४०८ | ४५२४ मामकनरकयो ३४९६ मासपृतनासानू० १९२८ ||४६३४ मासश्छन्दसि १०७७ | ५०८४ मिथोऽनयेो समासे० १६९५ ||४९११ मुहुस प्रतिषेध ४५६ || २५०० मूलान्नञ्ज ४४३ २१०९ || ३०५२ यज्ञात्विग्भ्या० १९४१ ||५०१८ यणो मयो द्वे वा० १७०५ ||४८०६ यण प्रतिषेधेो० ९५९ || १४७७ यतश्चाध्वकाल० ० ० ७ ९९५ सूत्रम् १२४२ १२४२ ४६३ २९५ ३१७ ८९८ १५५ ४५४ १७३५ ५४ ४९०२ यवलपरं यव० १२७ ११११ भक्षेरहिसार्थस्य न ५४० || २४७३ यवाद्देोषे ५०५ ३३४४ भद्राचांतेि व० २१३८ || २४७४ यवनालियाम् ५०५ १२७५ भयभीतभीति-भी० ६९९ ||४९९१ युवादने १०५५ ३११९ भवने क्षेत्रेशा १८३० || २६५१ यूनश्च कुत्साया० १०९२ २८८२ भवार्थे तु लुग्वाच्य १० ७७ ३९२८ भस्याढे तद्धिते ८३६, ८४२ | २५०२ रज्ज्वादिपर्युदासादु० ५२१ ३३३० भागरूपनाम० २०९३ |५०३६ रत्वात्पूर्वेविप्रतिपेधेन जुम् २९५९ भावप्रत्ययान्ता० १५७० || ३१९८ रप्रकरणे खमु० १९१४ ३१८३ भूमनिन्दा प्र० १८९४ || २६२७ राज्ञो जातावेवेति ११५३ ४८६५ भो राजन्यवि० ९४ | ३९२२ रूपप्पाशपौ ८३६ १४१६ भ्रातुज्यीयस ९०५ | ४८४७ रूपरात्रिरथन्त १७२ ३९७८ भ्राष्ट्राग्न्योरिन्धे १४१३ लध्वक्षर पूर्वम् ९०५ ४१९८ मत्स्यस्य डयाम् ४९९, ५१८ || ३३२२ लिङ्गबाधन वा २१ ७१७ मनुष्यलुपि० १३०० || ३९७६ लोकस्य पृणे ३९५० महत आत्त्वे घासकर० ८०७ || ३२९८ लोप पूर्वपदस्य० २०३५ २९९८ महाजनाट्ठञ्ज १६७१ |२५६० लोस्रोऽपल्येषु बहु० २६५, १०७७ ३०६४ महानाम्न्यादिभ्य ल्यब्लोपे कर्मण्य ५९४ २७६१ महिषाचेति० १३०६ | १४७५ २७१० मातरि षिच ४९९, १२४२ ३४४९ मातञ्जमातृकमा० १००५ || ३१७५ वटकेभ्य इ० १८८२ ५९४