पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१७४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


९८१ पार्श्वम् | सूत्रम् पार्श्वम् १५११ रैवतिकादिभ्यश्छ (४-३-१३१)७८३| १०३९ वन पुरगामिश्रका० (८-४-४) ६५१ ३३९ रो सुपि (८ ३ १६) २३०। ४५६ वनो र च (४-१-७) ३४० २११६ रोगाच्चापनयने (५-४-४९) ९३८ ८९५ वन्दिते भ्रातु (५-४-१५७) ५८७ १२९० रोणी (४-२-७८) ७७३ | ८८० वयसि दन्तस्य०(५-४-१४१) ५८३ १३४७ रोपधेतो प्राचाम्(४-२-१२३) ७४८ | १९३६ वयसि पूरणातू (५-२ १३०) ८८९ १७३ रो रि (८-३-१४) १०५ || ४७८ वयसि प्रथमे (४ १ २० ) ३६० १७२ रोऽसुपि (८-२-६९) १०५ || १३०१ वरणादिभ्यश्च (४-२-८२) ७३७ ४३३ र्वोरुपधाया दीर्घ इक (८-२-७६)२९३ | १४४२ वर्गान्ताच्च (४-३ ६३) ७६८

     ल        १०६३ वचस्कऽवस्कर (६-१-१४८) ६६०

५५२ लक्षणत्थभूताख्यान०(१ ४-९०)४१६ | १७८७ वर्णदृढादिभ्य ष्यञ्च(५-१ १२३)८४९ ६६८ लक्षणेनाभिप्रती आ०(२-१-१४)४८० | ४९६ वर्णादनुदात्तात्तोप०(४-१-३९) ३७० १६०२ लवणाठ्ठञ् (४-४-५२) ८०२ | १९४० वर्णाद्रह्मचारिणि (५-२-१३४) ८८९ १५७४ लवणाल्लुक् (४-४-२४ ) ७९७ |२०९९ वर्णे चानित्ये (५-४-३१) ९३४ १९५ लशकतद्धिते (१-३-८) ११८ | ७५० वर्णो वर्णेन (२-१ ६९) ५२० १२०३ लाक्षारोचनाट्टक् (४-२-२) ७०८ || १३२३ वर्णो बुक् (४-२-१०३) ७४३ १४०८ लुक्तद्धितलुकि (१-२ ४९) ७६१ | १७५४ वर्षस्याभविष्यति (७-३-१६) ८३९ १११२ लुक्त्स्रियाम् (४ १-१०९) ६८४ | | १३८९ वर्षाभ्वष्टक् (४-३-१८) ७५६ १२९४ लुपि युक्तवद्यक्तिव०(१ २-५१)७३५ || २८२ वर्षाभ्-वश्च (६-४-८४) १७६ १५४५ लुप्च (४-३ १६६) ७९० १७५३ वर्षाल्लुक् च (५-१-८८) ८३९ १२०५ लुबावशष (४ २-४ ) ७०९ || १०४० वले (६-३-११८)६५२ १२९६ लुब्योगाप्रख्यानात् (१-२-५४) ७३५ || १६३८ वश गत (४-४-८६) ८०९ २०५३ लुम्मनुष्ये (५-३-९८) ९१९ |१२७३ वसन्तादिभ्यष्टक् (४-२-६३) ७२८ १७१० लोकसर्वलोकाढञ् (५-१-४४) ८२८ | ३३४ वसुस्रसुध्वस्वनडु० (८-२-७२) २२७ ६७ लोप शाकल्यस्य (८-३ १९) ४८ | ४३५ वसो सम्प्रसारणम्(६-४-१३१) २९७ ८७३ लोपो व्योर्वलि (६-१ ६६) ५८१ |२०५६ वस्तेर्डञ् (५-३-१०१)९२० १९०७ लोमादिपामादि०(५-२-१००) ८८० | १५६३ वन्नक्रयविक्रयाट्टङ (४-४-१३) ७९५ २०९८ लोहितान्मणौ (५-४-३०) ९३४ ||१७१७ वस्रद्रव्याभ्या ठन्कनौ(५-१-५१)८३०

    व      ११८२ वाकिनादीना कुक्च(४१-१५८)७०१

११११ वतन्डाच (४-१-१०८) ६८४ || ९३ वाक्यस्य टे प्लुत०(८-२-८२) ६६ १६८८ वतोरिडा (५-१-२३) ८२२ | २१४३ वाक्यादेरामन्त्रित०(८-१-८) ९४७ १८५३ वतोरिथुक् (५-२-५३) ८६८ | ९९४ वा घोषमिश्रशब्देषु(६-३-५६) ६३७ १४११ वत्सशालाभिजि० (४ ३-३६) ७६३ | १९३० वाचो ग्मिनि (५ २ १२४) ८८७ १९०५ वत्सासाम्या काम०(५-२-९८) ८७९| २१०३ वाचो व्याहृतार्थायाम्(५-४-३५)९३५ २०४६ वत्सोक्षाश्चर्षभेभ्य० (५-३-९१) ९१७ | १९३५ वातातीसाराभ्या०(५-२-१२९)८८८ १०३८ वनगिर्यों सज्ञाया०(६-३-११७)६५१ | ६२७ वा दुहमुहष्णुहष्णि०(८-२-३३)२२३ 42