पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१७३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


९८० कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिका पार्श्वम् पार्श्वम् १८४० यत्तदेतेभ्य परिमा०(५-२-३९)८६४। ५६५ येनाङ्गविकार (२-३ २०) ४२३ १७८९ यथातथायथापुर० (७-३-३१) ८५० | ९१३ येषा च विरोध शा०(२-४-९) ५९७ १८०७ यथामुखसमुखस्य० (५-२-६) ८५५ || १२९७ योगप्रमाणे च तद०(१ २ ५५) ७३५ १२८ यथासङ्खयमनुदे० (१-३-१०) ८३ | १७६६ योगाद्यञ्च (५-१-१०२) ८४३ ६६१ यथाऽसादृश्ये (२-१-७) ४७७ | ३९२ योऽचि (७-२-८९)२६७ २१४९ यथास्वे यथायथम् (८-१-१४) ९५४ || १७३८ योजन गच्छति (५-१-७४) ८३६ ११६ यरोऽनुनासिकेऽनु०(८-४-४५) ७७ | १७९७ योपधादुरूपोत्त०(५ १ १३२) ८५२ १८०४ यवयवकषष्टिकाद्यत् (५-२-३) ८५४ र ११४६ यस्कादिभ्यो गोत्रे (२-४-६३) ६९२ | १७८५ रऋतो हलादेर्लघेो (६ ३ १६१)८४८ १९९ यस्मात्प्रत्ययविधि०(१-४-१३) १२०।२१०० रक्ते (५-४ ३२) ९३५ ६४५ यस्मादधिक यस्य० (२-३-९) ४६५ | १५८३ रक्षति (४-४-३३) ७९९ ६३४ यस्य च भावेन भा०(२-३-३७) ४६१ || १३२० रोङ्कोरमनुष्येऽण्च (४-२-१००) ७४२ ६७० यस्य चायाम (२-१-१६) ४८० | १९१९ रज कृष्यासुतिप०(५ २-११२) ८८३ ३११ यस्येति च (६-४-१४८) २०८ || १०२८ रथवदयोश्च (६ ३-१०२) ६४८ ७०३ याजकादिभिश्च (२-२-९) ४९५ | १५०१ रथाद्यत् (४-३ १२१) ७८१ २९० याडाप (७-३-११३) १८६ | २३५ रषाभ्या नो ण' स०(८-४-१) १४५ १९९३ याप्ये पाशप् (५-३-४७) ९०१ || १८९५ रसादिभ्यश्च (५ २ ९५)८७६ ६६२ यावदवधारणे (२-१-८) ४७७ | ९०२ राजदन्तादिषु परम् (२-२-३१)५९२ २०९७ यावादिभ्य कन् (५-४-२९) ९३४ | १२६२ राजन्यादिभ्यो वुञ् (८ २-५३) ७२४ ३७६ युजेरसमासे (७-१-७१) २५६ | १९०२ राजन्वान्सौरराज्ये (८-२-१४) ८७८ ७४८ युवा खलतिपलित०(२-१-६७)५१९ || ११५३ राजश्वशुराद्यत् (४ १ १३७) ६९४ २०१९ युवाल्पयो कनन्य०(५३-६४)९०८ | ७८८ राजाह सखिभ्यष्टच् (५-४९१)५३५ ३८६ युवावौ द्विवचने (७-२-९२) २६३ || १३६४ राज्ञ क च (४-२-१४०) ७५२ १२४७ युवोरनाकौ (७-१-१) ७२० || ८१४ रात्राहाहा पुसि (२-४-२९) ५४६ ४०४ युष्मदस्मदा षष्ठी०(८-१-२०) २७३ || १००८ रात्रे कृति विभाषा (६-३-७२) ६४२ ३९३ युष्मदस्मदोरनादेशे(७-२-८६) २६७ | १७५१ रात्र्यह सवत्सराञ्च (५-१-८७) ८३८ १३७० युष्मदस्मदोरन्यतर०(४-३-१) ७५३ || २८० रात्सस्य (८ २ २४) १७५ ३९९ युष्मदस्मद्भग्राडसो०(७-१-२७)२६९ || ५७७ राधीक्ष्योर्यस्य वि० (१ ४ ३९)४२९ ५३१ यूनस्ति (४-१-७७) ३९६ || २८६ रायो हलि (७-२ ८५) १८४ १०८३ यूनि लुक् (४-१-९०) ६६८ || १३१३ राष्ट्रावारपाराद्धखौ (४ २-९३ )७४१ ३८८ यूयवयौ जसि (७२-९३) २६५ | १२३४ रीडूत (७-४-२७) ७१६ २६६ यू स्त्र्याख्यौ नदी (१-४-३) १६४ | ५७१ रुच्यर्थाना प्रीयमाण (१-४-३३)४२६ १६६७ ये च तद्धिते (६-१ ६१) ८१५ | ६१५ रुजार्थना भावव० (२-३-५४)४४८ ११५४ ये चाभावकर्मणो (६-४-१६४) ६९४ | १९२७ रूपादाहृतप्रशस०(५-२-१२०)८८६ २६ येन विधिस्तदन्तस्य(१-१-७२) २४ | ११६९ रेवत्यादिभ्यष्ठक् (४-१-१४६) ६९७