पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१७२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचि पार्श्वम् | सूत्रम् ९७९ ४-४-८८ १८ भूवादयो धातव (१-३-१) २० | | ७५४ मयूरव्यसकादयश्च (२-१-७२) ५२१ ७६५ भूषणेऽलम् (१-४ृ६४) ५२६ | १०६८ मस्करमस्करिणौ०(६-१-१५४) ६६१ १६७ भोभगोअघोअपूर्व०(८-३-१७) १०२ | ११६४ महाकुलादञ्खञौ(४-१-१४१) ६९६ १२६३ भौरिक्याद्यैषुका० (४-२-५४) ७२५ || १२३८ महाराजप्रोष्ठपदा० (४-२-३५) ७१७ ३९५ भ्यसो भ्यम् (७-१ ३०) २६८ | १४७७ महाराजाट्टण् (४-३-९७) ७७५ १०९१ भ्रातरि च ज्यायसि(४ १ १६४)६७५ || १२३१ महेन्द्राद्धाणौ च (४-२-२९) ७१६ ११६७ भ्रातुर्व्यच्च (४-१-१४४) ६९७ | १६७३ माणवचरकाभ्या० (५-१-११) ८१७ ९३४ भ्रातृपुत्रौ स्वसृदु०(१-२-६८) ६०९ || ९२९ मातरपितरावुदीचा (६-३-३२) ६०६ ११२८ भ्रुवेो बुक्त्व (४-१-१२५) ६८८ || ९८३ मातु पितुर्भ्यामन्य०(८-३-८५)६३२

           म           १११८ मातुरुत्सङ्खयास०(४-१-११५) ६८६

३६० मघवा बहुलम् (६-४-१२८) २४४॥ ९८४ मातृपितृभ्या स्वसा (८-३-८४) ६३३ १६०६ मड्डुकझझरादण०(४-४-५६) ८०३ || ११४० मातृष्वसुश्च (४-१-१३४) ६९१ १६४९ मतजनहलात्करण०(४-४-९७)८११ || १५८७ माथो त्तरपदपदव्य०(४-४-३७)८०० १२८४ मतोश्च बह्वजङ्गात् (४-२-७२) ७३२ || १८९७ मादुपधायाश्च मतो०(८-२-९) ८७७ १८५९ मतौ छ सूक्तसाम्नो (५-२-५९)८६९ | १९९७ मानपश्चङ्गयो क०(५-३-५१) ९०२ १०४१ मतौ बह्वचोऽन०(६-३-११९) ६५३ | १५४० माने वय (४-३-१६२) ७८९ १३५५ मद्रवृज्यो कन् (४-२-१३१) ७५० | १७४५ मासाद्वयसि यत्ख०(५-१-८१) ८३७ २१३८ मद्रात्परिवापणे (५-४-६७) ९४५ || १०४९ मित्रे चर्षौ (६-३-१३०) ६५४ १३२९ मद्रेभ्योऽञ् (४-२-१०८) ७४५ || ३७ मिदचोऽन्यात्पर (१-१-४७) २७ ११०९ मधुबभ्रोर्ब्रह्मण० (४ १ १०६) ६८३ ९ मुखनासिकावचनो० (१-१-८) ९ ९६९ मध्यादुरौ (६-३-११) ६२९ || १५७५ मुद्रादण् (४-४-२५) ७९७ १३७८ मध्यान्म (४-३-८) ७५४ || १६४० मूलमस्याबर्हि (४-४-८८)८०९ ७७७ मध्येपदेनिवचने च (१-४-७६) ५२८ || २१०७ मृदस्तिकन् (५-४-३९) ९३६ १३०५ मध्वादिभ्यश्च (४-२-८६) ७३८ || १२२ मोऽनुस्वार (८-३-२३)८१ ४५९ मन (४-१-११) ३४२ || ३४१ मो नो धातो (८-२-६४) २३१ ९६१ मनस सज्ञायाम् (६-३-४) ६२६ | १२६ मो राजि सम क्वौ(८-३-२५) ८२ १३५८ मनुष्यतत्स्थयो० (४-२-१३४) ७५० य ४९५ मनोरौ वा (४-१-३८) ३६९ | ४४१ य सौ (७-२-११०) ३०६ ११८५ मनोजतावञ्यतौ०(४ १ १६१)७०१ | ५२८ यडश्चाप् (४-१-७४) ३९५ ९९८ मन्थौदनसक्तुबि० (६-३-६०) ६३८ || २३१ यचि भम् (१-४-१८) १४४ ५८४ मन्यकर्मण्यनादरे० (२-३-१७) ४३३|१७३५ यज्ञरेत्विग्भ्या घखञौ(५-१-७१)८३५ ३८३ मपर्यन्तस्य (७-२-९१) २६२ || ११०८ यञनोश्च (२-४-६४) ६८२ १०८ मय उञो वो वा (८-३-३३) ७४ || ४७१ यञ्जश्च (४-१-१६ ) ३५७ १४६२ मयट् च (४-३-८२) ७७३ || ११०३ यञिञोश्च (४-१-१०१) ६८१ १५२३ मयडैतयोर्भाषा० (४-३-१४३) ७८६ | ६३८ यतश्च निर्धारणम् (२-३-४१) ४६३ पार्श्वम् ८०९ ८१