पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१६९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


९७६ कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिका पार्श्वम् | सूत्रम् पार्श्वम् १५९४ परिषदो ण्य (४-४-४४ ) ८०१ | ११२१ पीलाया वा (४-१-११८) ६८७ १६५३ परिषदो ण्य (४-४-१०१) ८१२ | ५०४ पुयोगादाख्यायाम् (४-१-४८) ३७७ ११४१ परेर्वर्जने (८-१-५) ९४७ | ७४६ पुवत्कर्मधारय० (६-३-४२) ५१७ १८११ परोवरपरम्परपुत्र०(५-२-१०) ८५६ || ४३६ पुसोऽसुड् (७-१-८९) २९८ १५५८ पर्यादिभ्य ष्टन् (४-४-१०) ७९४ || १७०६ पुत्राच्छ च (५-१-४०) ८२७ १९५६ पयाभिभ्या च (५-३-९ ) ८९३ | | ११८३ पुत्रान्तादन्यतर०(४-१ १५९) ७०१ १३६७ पर्वताच्च (४-२-१४३) ७५२ || ९८० पुत्रेऽन्यतर० (६-३-२२) ६३२ २०७० पश्चदियौधेयादि०(५-३-११७)९२४ || १३९ पुम खय्यम्परे (८-३-६) ८८ १५२१ पलाशादिभ्यो वा (४-३-१४१) ७८६ || ९३३ पुमान्स्त्रिया (१-२-६७) ६०९ १९८२ पश्चात् (५-३-३२) ८९९ || १४८५ पुराणप्रोक्तेषु (४-३-१०५) ७७७ ४०९ पश्याथैश्वानालोचने (८-१-२५) २७६ | १८३९ पुरुषहस्तिभ्यामण्च (५-२-३८)८६४ ५१९ पाककर्णपर्णपुष्प० (४-१-६४) ३९१ || ४८२ पुरुषात्प्रमाणेऽन्य०(४-१-२४) ३६३ १२१२ पाण्डुकम्बलादिनि (४-२-११) ७११ | ७६८ पुरोऽव्ययम् (१-४-६७) ५२६ १७१२ पात्रात्ष्टन्(५-१-४६ ) ८२८ | १९४१ पुष्करादिभ्यो देशे (५-२-१३५)८८९ १७३२ पात्राद्धश्च (५-१-६८ ८३५ | २०६६ पूगाञ्याऽप्रा० (५-३-११२) ९२३ ७२५ पात्रेसमितादयश्च (२-१-४८) ५०७ || ४९३ पूतक्रतोरै च (४-१-३६) ३६९ ४१४ पाद पत् (६-४-१३०) २७९ ||७०५ पूरणगुणसुहितार्थ०(२-२-११) ४९६ ७०५ २०७३ पादशतस्य सङ्खया०(५-४-१) ९२६ | १९९४ पूरणाद्भागे तीयादन्(५-३-४८)९०१ ९९० पादस्य पदाज्याति०(६३-५२)६३६ | १७१४ पूरणार्धाद्वन् (५-१-४८) ८२९ ८७७ पादस्य लोपोऽह०(५-४-१३८) ५८२ | ८८७ पूर्णाद्विभाषा (५-४-१४९) ५८४ २०९३ पादार्घाभ्या च (५-४-२५) ९३३ || ७२६ पूर्वकालैकसर्व० (२-१-४९) ५०८ ४५७ पादोऽन्यतरस्याम् (४-१-८) ३४१ | १२ पूर्वत्रासिद्धम् (८-२-१) १२ १०५३ पान देशे (८-४-९) ६५५ | ८५७ पूर्वपदात्सज्ञायामग (८-४ ३) ५७५ ७३३ पापाणके कुत्सितै (२-१-५४) ५१२ || २१८ पूर्वपरावरदक्षिणेो०(१-१-३४) १३४ १०७१ पारस्करप्रभृतीनि०(६-१ १५७)६६२ | ८१३ पूर्ववदश्वबडबौ (२-४-२७) ५४६ १७३६ पारायणतुरायण० (५-१-७२) ८३६ ।६९३ पूर्वसदृशसमोनार्थ०(२-१-३१) ४९१ १४९० पाराशर्यशिलालि०(४-३ ११०)७७९ || १८८६ पूर्वादिनि (५-२-८६) ८७४ ६७२ पारे मध्ये षष्ठया वा (२-१-१८) ४८१ |२२१ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो०(७ १ १६) १३५ १८७५ प्राश्नान्विच्छति (५-२-७५) ८७२ | १९७५ पूर्वाधरावराणा० (५-३ ३९) ८९७ १२५८ पाशादिभ्यो य (४-२-४९) ७२३ | ७३७ पूर्वापरप्रथमचरम०(२-१-५८) ५१४ ९३६ पिता मात्रा (१-२-७०) ६१० | पूर्वापराधरोत्तरमेक० (२ २ १) ५०१ ७१२ १४५८ पितुर्यच्च (४-३-७९) ७७२ | १४०१ पूर्वाहापराह्याद्रमू० (४-३-२८) ७६० १२४२ पितृव्यमातुलमाता०(४-२ ३६)७१८ || ६०३ पृथग्विनानानाभि० (२-३ ३२) ४४३ ११३८ पितृष्वसुश्छण् (४-१-१३२) ६९० | १७८४ पृथ्वादिभ्य इम० (५ १ १२२)८४८ १५२६ पिष्टाच्च (४-३-१४६) ७८७ | १०३४ पृषोदरादीनि० (६-३-१०९) ६४९