पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१६७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


९७४ कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिका पार्श्वम् | सूत्रम् पार्श्वम् ६८१ नदीपौर्णमास्याग्र०(५-४ ११०)४८५ || २४ न वेति विभाषा (१-१-४४) २२ ६७४ नदीभिश्च (२-१-२०) ४८२ || ४३१ नशेर्वा (८-२-६३)२९१ ९८६ नद्या शेषस्यान्य० (६-३-४४) ६३५ ।।१३२ नश्च (८ ३-३०)८४ १३१७ नद्यादिभ्यो ढक् (४-२-९७)७४२॥ १२३ नश्वापदान्तस्य झलि (८ ३ २४) ८१ १३०४ नद्या मतुप् (४-२ ८५) ७३८ || १४० नश्छव्यप्रशान् (८-३-७) ८९ ८३३ नधृतश्च (५-४-१५३) ५५१ | ३०८ न षट्स्वस्रादिभ्य (४-१-१०) २०५ १३३४ न ह्यच प्राच्य० (४-२-११३) ७४६ | ३५५ न सयोगाद्वमन्तात्(६ ४ १३७)२४१ १७८३ न नञ्पूर्वात्तत्पु० (५-१-१२१) ८४७ | ७९३ न सङ्खयादे समा०(५-४-८९) ५३७ ७०४ न निर्धारणे (२-२-१०) ४९६॥ ८९३ न सज्ञायाम् (५-४-१५५) ५८६ ५१ न पदान्तद्विर्वचन०(१-१-५८) ३८ | ३६३ न सम्प्रसारणे० (६-१-३७) २४७ ११४ न पदान्ताद्येरनाम् (८-४-४२) ७६ | २०७७ न सामिवचने (५-४-५) ९२७ १२९ नपरे न (८ ३ २७) ८३। ६७९ नस्तद्धिते (६-४-१४४) ४८५ ९३५ नपुसकमनपुसकेनै०(१-२ ६९) ६०९ || १०३७ नहिवृतिवृषिव्य० (६-३-११६) ६५१ ३१४ नपुसकस्य झलच (७-१-७२) २०८ || ४४० नहो ध (८-२-३४) ३०४ ३१० नपुसकाच (७-१-१९) २०८ || १३ नाज्झलौ (१-१-१०)१६ ६८० नपुसकादन्यतर०(५-४-१०९) ४८५॥ ४२४ नाञ्चे पूजायाम् (६-४-३०) २८५ ९५४ न पूजनात् (५-४-६९) ६२३ || ८९६ नाडीतन्त्र्यो स्वाङ्गे(५-४-१५९)५८७ ११९७ न प्राच्यभर्गादि०(४-१-१७८) ७०५ | १६८५ नात परस्य (७-३-२७) ८२१ २२२ न बहुव्रीहौ (१-१-२९) १३६ | १६५ नादिचि (६ १ १०४) १०० १६२९ न भकुर्छुराम् (८-२ ७९) ८०८ || ५५ नादिन्याक्रोशे पुत्र०(८-४-४८) ४२ २७३ न भूसुधियो (६-४-८५) १७० | १८५० नान्तादसङ्खयादेर्मट्(५-२-४९)८६७ ७५९ नभ्राण्नपान्नवेदा० (६-३-७५) ५२४॥ ४२७ नाभ्यस्ताच्छतु (७-१-७८) २८९ ५८३ नम स्वस्तिस्वाहा०(२ ३ १६) ४३२ || ४१३ नामन्त्रिते समाना०(८-१-७३)२७८ ११५७ न मपूर्वोऽपत्येऽव०(६-४-१७०)६९५ | २०९ नामि (६-४-३) १२५ १५४ नमस्पुरसोर्गलया (८-३-४०) ९४ || ८२ नाम्रेडितस्यान्य० (६-१-९९) ६० ४३९ न मु ने (८-२-३) ३०२ || ८०१ नावो द्विगो (५-४-९९) ५३९ ४६४ न यासयो (७-३-४५) ३४६ | ६५७ नाव्ययीभावादतो० (२-४-८३) ४७२ १०९८ न य्वाभ्या पदान्ता०(७-३-३) ६८० | ५११ नासिकोदरोष्ठज० (४-१-५५) ३८४ १०४८ नरे सज्ञायाम् (६-३-१२९) ६५४ || १६२४ निकटे वसति (४-४-७३) ८०६ २६३ न लुमताङ्गस्य (१-१-६३) १६० | १५२४ नित्य वृद्धशरादि०(४-३-१४४)७८६ ६२७ न लोकाव्यनिष्ठा०(२-३-६९) ४५५ | १८५७ नित्य शतादिमासा०(५-२-५७)८६८ २३६ नलोप प्रातिपदिका०(८-२-७) १४६ | ४८७ नित्य सज्ञाछन्दसो (४-१-२९) ३६५ ३५३ नलोप सुप्स्वरसज्ञा०(८-२-२) २३९ | ४९२ नित्य सपत्न्यादिषु (४-१-३५) ३६८ ७५७ नलोपो नञ्ज (६-३-७३) ५२२ || १५९ नित्य समासेऽनु० (८-३-४५) ९८ १९० न विभक्तौ तुस्माः (१-३-४) ११६ | ७७८ नित्य हस्ते पाणावु०(१-४-७७)५२८