पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१६६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिका सूत्रम् पार्श्वम् | सूत्रम् पाश्धम् १७४६ द्विगोर्यप् (५-१ ८२) ८३८ | १९३८ धर्मशीलवर्णान्ताच्च(५-२ १३२)८८९ १०८० द्विगोर्लगनपत्ये (४-१-८८) ६६७। ८६३ धर्मादनिच्केवलात् (५-४ १२८)५७८ १७५० द्विगोर्वा (५-१-८६) ८३८ | ६४ धातोस्तन्निमित्तस्यैव(६-१ ८०) ४६ ७१४ द्वितीयतृतीयचतुर्थ० (२-२-३) ५०४ | १८०२ धान्याना भवने क्षे० (५ २ १) ८५४ ३५१ द्वितीयाटौस्स्वेन (२-४-३४) २३६ | ५७३ धारेरुत्तमर्ण (१-४-३५)८२७ ३९० द्वितीयाया च (७-२-८७ ) २६६ | १६२८ धुरो यड्ढनौ (४-४-७७) ८०७ ६८६ द्वितीया श्रितातीत०(२ १ २४) ४८७ | १३५१ धूमादिभ्यश्च (४ २ १२७) ७४९ १०११ द्वितीये चानुपाख्ये (६-३ ८०) ६४३ | ५८६ ध्रुवमपायेऽपादानम्(१ ८ २४)४३५ २०८६ द्वित्रिचतुर्भ्य सुच (७ ४ १८) ९३०|| ७१९ ध्वाङ्केण क्षेपे (२ १ ४२) ५०६ १७०१ द्वित्रिपूर्वादण्च (५१ ३६) ८२५ न १६९५ द्वित्रिपूर्वान्निष्कात् (५-१ ३०) ८२४ || ८३५ न कपि (७-४-१४) ५५९ ८५४ द्वित्रिम्या षमूर्ध्ने (५-४ ११५) ५७५॥ ८३८ न कोपधाया (६-३-३७) ५६५ १८४४ द्वित्रिभ्या तयस्याय०(५-२ ४३)८६५ || ५१२ न क्रोडादिबह्वच (४-१-५६) ३८६ ८०४ द्वित्रिभ्यामञ्जले (५-४-१०२) ५४०॥ १०२४ नक्षत्राद्वा (८-३-१००) ६४७ १९९१ द्वित्र्योश्च वमुञ् (५ ३ ४५ ) ९०१ ॥६४२ नक्षत्रे च लुपि (२-३-४५) ४६४ ८६७ द्विदण्डयादिभ्यैश्च (५ ४ १२८) ५८० | १२०४ नक्षत्रेण युक्त काल (४--२-३) ७०८ २००५ द्विवचनविभज्यो० (५ ३-५७) ९०४ | १४१२ नक्षत्रेभ्या बहुलम् (४-३-३७) ७६३ ९५२ द्विस्तावा त्रिस्तावा०(५-४-८४) ६२२ | ५१४ नखमुखात्सज्ञायाम् (४-१-५८)३८६ १५७ द्विस्त्रिश्चतुरिति कृ०(८ ३-४३) ९६ | १३५२ नगरात्कुत्सनप्रा०(४-२ १२८) ७४९ १३८० द्वीपादनुसमुद्र यञ् (४ ३-१०) ७५५ | ११४९ न गोपवनादिभ्य (२-४-६७) ६९३ १८५४ द्वेस्तीय (५-२-५४) ८६८ | ७६० नगोऽप्राणिष्वन्य० (६-३-७७) ५२४ १२१३ द्वैपवैयाघ्रादञ् (४-२-१२) ७११ | ३५२ न डिसम्बुध्द्यो (८-२-८) २३७ ११२४ व्यच (४ १ १२१ ) ६८७ | ४०८ न चवाहाहैवयुक्त (८-१-२४) २७५ १४५१ द्यजूद्राह्मणर्क्प्रथमा०(४-३-७२)७७० | ७५६ नञ् (२-२ ६)५२२ ११८८ द्यञ्मगधकलिङ्ग०(४ १-१७०) ७०२ || १४६० नत्र शुचीश्वरक्षेत्र० (७ ३-३०)७७२ ९४१ द्यन्तरुपसर्गेभ्योऽप०(६-३-९७)६१६ | ९५६ नञ्जस्तत्पुरुषात् (५-४-७१) ६२४ ८०८ द्यष्टन सङ्खयायाम०(६-३-४७)५४३ | ८६१ नञ्दु सुभ्यो हलि०(५-४ १२१)५७७ १८६ द्यकयोर्द्धिवचनैक० (१-४-२२) ११४ ||१३०७ नडशादाड्डुलच् (४-२-८८) ७३८

       ध       ११०१ नडादिभ्य फक् (४ १-९९)- ६८१

१६३६ धनगण लब्धा (४-४-८४ ) ८०९ | | १३१० नडादीना कुक्च (४-२-९१) ७३९ १८६५ धनहिरण्यात्कामे (-६५) ८७० | ३०० न तिसृचतसृ (६-४-४)१९५ ८७० धनुषश्च (५-४-१३२) ५८० | १८३२ नते नासिकाया स० (५-२-३१)८६२ १३४५ धन्वयोपधादुञ्ज (४-२-१२१) ७४८ | १०८६ न तौल्वलिभ्य (२-४-६१) ६७० १५९१ धर्म चरति (४-४ ४१) ८०१ || १५१० न दण्डमाणवान्ते०(४ ३ १३०)७८३ १६४४ धर्मपथ्यर्थन्याया० (४-४-९२) ८१०।। ९१८ न दधिपय आदीनि (२-४ १४) ६०१

. ४२ ७