पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१६३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


९७० १७८० पार्श्वम् | सूत्रम् पार्श्वम् १८०८ तत्सर्वादे पथ्यङ्ग० (५-२-७) ८५५ || १७४४ तमधीष्टो भृतो भू० (५-१-८०)८३७ ५३८ तथायुक्त चानी० (१-४५०) ४०३ || १५५३ तरति (४४५) ७९३ १२६९ तदधीते तद्वेद (४-२-५९) ७२६ | २००३ तरसमपौ घ (१ १ २२) ९०३ २१२५ तदधीनवचने (५-४-५४) ९४२ | १३७२ तवकममका० (४-३-३) ७५३ १६७४ तदर्थ विकृते ० (५-१-१२) ८१७ ३९८ तवमौ डसि (७-२-९६) २६९ १७२८ तदर्हति (५-१-६३) ८३४ | ८३६ तसिलादिष्वा कृत्व०(६-३-३५)५६० तदर्हंम् (५-१-११७) ८४६ | १४९३ तसिश्च (४-३-११३)७७९ १२९५ तदशिष्य सज्ञाप्र०(१-२-५३) ७३५ | १९५५ तमेश्व (५-३-८)८९३ १८४६ तदस्मिन्नधिकमि०(५-२-४५) ८६६ | १८९६ तसौ मत्वर्थे (१-४-१९) ८७७ १८८२ तदस्मिन्नन्न प्रायेण०(५-२-८१)८७४ | १९६ तस्माच्छसो न ०(६-१-१०३) ११९ १२७९ तदस्मिन्नस्तीति० (४-२-६७) ७३२ | ४१ तस्मादित्युत्तरस्य (१-१-६७) ३० १७१३ तदस्मिन्वृच्द्यायला०(५-१-४७)८२८ || ७५८ तस्मान्नुडचि (६-३-७४) ५२३ १६१७ तदस्मै दियते नि० (४-४-६६) ८०५ || १३७१ तस्मिन्नणि च युष्मा० (४-३-२) ७५३ १६७८ तदस्य तदस्मिन्०(५-१-१६)८१८ | ४० तस्मिन्निति निर्दिष्ट०(१-१-६६) २९ १६०१ तदस्य पण्यम् (४-४-५१) ८०२ | |१७६५ तसै प्रभवति स०(५-१-१०१)८४३ १७२३ तदस्य परिमाणम् (५-१-५७) ८३२ | १६६५ तस्मै हितम् (५-१-५) ८१४ १७५८ तदस्य ब्रह्मचर्यम् (५-१-९४) ८४१ | १७५९ तस्य च दक्षिणा० (५-१-९५) ८४१ १८३७ तदस्य सञ्जात० (५-२-३६) ८६३ || १५९७ तस्य धर्म्यम् (४-४-४७) ८०२ १४२७ तदस्य सोढम् (४-३-५२) ७६६ | १७०४ तस्य निमित्त सयो०(५-१-३८) ८२६ १२६६ तदस्या प्रहरणमि० (४-२-५७)७२५ || १२८१ तस्य निवास (४-२-६९) ७३२ १८९४ तदखास्त्यस्मिन्नि०(५-२-९४) ८७६ || ८३ तस्य परमात्रेडितम् (८-१-२) ६१ ३८१ तदा स सावन०(७-२-१०६) २६० | १८२५ तस्य पाकमूले पी०(५-२-२४) ८६० १९६८ तदा दा च (५-३-१९ ) ८९५ || १८४९ तस्य पूरणे डट् (५-२-४८) ८६७ १४६५ तद्वच्छति पथिदूत०३८५७७३ || १७८१ तस्य भावस्त्वतलौ(५-१-११९)८४६ (४-) १७१६ तद्धरति बहल्या (५-१-५०) ८२९ |

६२ तस्य लोप (१-३-९)४४

४४८ तद्धितश्चासर्वे० (१-१-३८) ३३१ | १७११ तस्य वाप (५-१-४५) ८२८ ५३० तद्धिता (४-१-७६) ३९६ | १५१४ तस्य विकार (४-३-१३४) ७८४ ७२८ तद्धितार्थोत्तरपद० (२-१-५१) ५०९ || १४४५ तस्य व्याख्यान० (४-३-६६) ७६९ १०७५ तद्धितेष्वचामादे (७ २ ११७) ६६४ | १२४३ तस्य समूह (४-२-३७) ७१९ तद्युक्तात्कर्मणोऽणु (५ ४-३६) ९३५ ८ तस्यादित उदात्तम०(१-२-३२) ८ ११९३ तद्राजस्य बहुषु० (२-४ ६२) ७०३ || १०८८ तस्यापत्यम् (४-१-९२) ६७१ १६२७ तद्वहति रथयुग० (४-४-७६) ८०७ | १५०० तस्येदम् (४-३-१२०) ७८० १८७० तन्त्रादचिरापहृते (५-२-७०) ८७१ || १७०८ तस्येश्वर (५-१-४२)८२८ १९०९ तप सहस्राभ्या० (५-२-१०२)८८० | १५३० तालादिभ्योऽण् (४-३-१५२) ७८७ १५ तपरस्तत्कालस्य (१ १-७८) १९ || १८७७ तावतिथ ग्रहणमि०(५-२-७७) ८७३ कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिका २१ ०४ ७७९ ४४ ८२८