पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१६२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिकाः । ॥ पार्श्वम् | सूत्रम् पार्श्वम् ८१७ जात्याख्यायामे० (१-२-५८) ५४७ | ११७० ठस्येक (७-३-५०) ६९७ ५०० जानपदकुण्ड० (४-१-४२) ३७३ |२०३५ ठाजादावृध्र्व द्विती० (५-३-८३)९१३ ८७२ जायाया नङ् (५-४-१३४) ५८१ ड ६१७ जासिनिप्रहण० (२-३-५६)४४९। १३१ ड सि धुट् (८-३-२९)८४ १४४१ जिह्वामूलाडुलेश्छ (४-३-६२) ७६८ || २५९ डति च (१-१-२५ ) १५९ १०९० जीवति तु वश्ये० (४-१-१६३) ६७४ | ४६१ डाबुभाभ्यामन्य० (४-१-१३) ३४३ २०५४ जीविकार्थे चापण्ये (५-३-९९) ९२० ढ ७८० जीविकोपनिषदा० (१-४-७९) ५२९ | ११३९ ढकि लोप (४-१-१३३) ६९१ १४०९ ज प्रोष्ठपदानाम् (७-३-१८) ७६२ | ११२२ ढक्च मण्डूकात् (४-१-११९) ६८७ ६१२ ज्ञोऽविदर्थस्य करणे (२-३-५१) ४४७ | ११४२ ढे लोपोऽकद्वा (६-४-१४७) ६९१ २०११ ज्य च (५-३-६१) ९०६ | १७४ ढूलोपे पूर्वस्य० (६-३-१११) १०६ २०१२ ज्यादादीयस (६-४-१६०) ९०६ ण १०२१ ज्योतिरायुष स्तो० (८-३-८३) ६४६ | १२७६ ण्यक्षत्रियार्षतो०(२-४-५८) ७२९ १०१३ ज्योतिर्जनपद० (६ ३ ८५) ६४४ त १९२१ ज्योत्स्रातमिस्रा० (५-२-११४) ८८४ || १४५३ तत आगत (४-३-७४) ७७१

    झ            ६८४ तत्पुरुष (२-१-२२)४८७

६८२ झय (५-४-१११) ४८६ || ७४५ तत्पुरुष समाना० (१-२-४२)५१७ १८९८ झय (८-२-१०) ८७७ | ७८६ तत्पुरुषस्याडुले ० (५-४-८६) ५३४ ११९ झया होऽन्यतरस्याम्(८-४-६२) ७९ || ९७२ तत्पुरुषे कृति० (६-३-१४) ६२९ ७१ झरो झरि सवर्णे (८-४-६५) ५० || ८२२ तत्पुरुषोऽनञ्कर्म०(२-४-१९) ५५० ८४ झला जशोऽन्ते (८-२-३९) ६१ | २०८९ तत्प्रकृतवचने मयट् (५-४-२१)९३१ ५२ झला जश्झशि (८-४-५३) ४० | १५७८ तत्प्रत्यनुपूर्व० (४-४-२८) ७९७

    ञ        ११३० तत्प्रत्ययस्य च (७-३-२९) ६८८

१५३३ ञितश्च तत्प्र० (४-३-१५५) ७८८ | ७२३ तत्र (२-१-४६) ५०७ २०७२ ञ्यादयस्तद्राजा (५-३-११९) ९२५ | १८६३ तत्र कुशल पथ (५-२-६३) ८७०

      ट       १७६० तत्र च दीयते० (५-१-९६) ८४२

२०१ टाडसिडसामिना० (७-१-१२) १२१ || १३९३ तत्र जात (४-३-२५) ७५८ ४५८ टाबृचि (४-१ ९ ) ३४२ | १७७९ तत्र तस्येव (५-१-११६) ८४६ ४७० टिड्ढाणञ्द्वयस०(४-१-१५) ३५४ | ८४६ तत्र तेनेदमिति स०(२-२-९७)५७० ३१६ टे (६-४-१४३) २०९ || १६२० तत्र नियुक्त (४-४-६९) ८०५

१७८६ टे (६-४-१५५) ८४८ | १४२८ तत्र भव (४-३-५३) ७६६
     ठ    १७०९ तत्र विदित इति च (५-१-४३)८२८

१३०३ ठक्छौ च (४-२-८४ ) ७३७ | १६५० तत्र साधु (४-४-९८) ८११ १४५४ ठगायस्थानेभ्य (४-३-७५) ७७१ || १२१५ तत्रोद्धृतममत्रेभ्य (४-२-१४) ७११ १२४९ ठञ्जकवचिनश्च (४-२-४१) ७२१ || ७८१ तत्रोपपद सप्तमी० (३-१-९२)५३०