पृष्ठम्:साहित्यसारः.pdf/74

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पुटमेतत् सुपुष्टितम्


23, Tiruvengada Ula, (Tamil) Ed. by Sri T. P. Palaniappa Pillai, B,0.L. ... .... .... 1.8

24 Adhyatmasankirtanalu, Vol, VI of Tallapaka An- namacharyulu (Telugu) Ed. by Sri A. V. Srinivasachari .... ... .... 2.0

25. Prasnopanishad, Bhashya, of Rangaramanuja (Sanskrit-English) Ed. and Translated by Dr. K. C. Varadachari, M.A Ph.D, and Sri D. T. Tatacharya, M.O.L. ... ... ... 2.12

26. Sri Venkatesvara Stuti Ratnamala, (Telugu) Ed. by Sri V. Prabhakara Sastri .... .... 1.2

27. Dharmasangraha, (Sanskrit) Ed. by Prof. P. V. Ramanujaswami, M.A. .... ..... .... 2.0

28. Nipatavyayopasargavritti, (Sanskrit) Ed.by Vidya Pravina Sri A. Someswarasarma, P.O.L. .... 2.0

29. Adhyatmasankirtanalu, Voł. VII of Tallapaka Annamacharyulu (Telugu) Ed. by Sri R. Anantakrishna Sarma & Sri A. V. Srinivasachari ... 3.0

30. Bharata Kosa, (Sanskrit) Ed. by Sri M. Rama Krishna Kavi M.A. ... 22 O .

31. Adhyatmasankirtanalu, Vol. VIII of Tallapaka Annamacharyulu (Tel.) Ed. by Sri R., Anantakrishna Sharma & A. V. Srinivasachari ... 3.0

32. Raghuvamsa, (Cantos 1 & 2), Translated into Tamil and Ed. by Sri D. T. Tatacharya, M.O.L. ....

33. Adhyatmasankirtanalu, Vol. IX of Tallapaka Annamachalyulu (Tel.) Ed.by-Sri R. Ananta krishna Sarma ... ... ... 3.0

34. Sri Venkatesvara Stuti Ratnamala, (Tel):Vol. II Ed. by Sri K. Ramakrishniaya MA, ... ... 2.0

35. Adhyatmasankirtanalu, Vol. X of Tallapaka Annamacharyulu (Tel.) Ed. by Sri R., Anantakrishna Sharma