पृष्ठम्:साहित्यसारः.pdf/73

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पुटमेतत् सुपुष्टितम्


2

Rs.A.

10. Sri Venkateswara Vachanamulu, (Telugu) Edited by Sri W. Prabhakara Sastri .... ... 1 8

11. Sringarasankirtanamulu, Vol. IV 0f Tallapaka Annamacharyulu (Telugu) Ed.by Sri V.Prabhakara Sastri 2.0

12. Kasyapa-Jnanakanda (Kasyapa Samhita), (Sans krit) Ed. by Sri R. Parthasarthi Bhattachar ... 3 0

13. Andhra-Kuvalayanandamu, (Telugu) by Ubhaya bhasha Pravina Sri K. Subrahmanya Sastri ... 3 12

14. Tirukkural-Porutpal, with the commentaries of Kalingar and Paripperumal (Tamil) Ed. by Sri T. P. Palaniappa Pillai, B.0.L .... .... 4 0

15. Kathopanishad Bhashya, of Rangaramanuja (Sans krit English) Ed and Translated by Dr, K. C. Varadachari, M.A, Ph. D. and Sri D. T. Tata charya, M.O.L. .... .... ..... 3 12

16. Sri Venkatesvara Laghu Kritulu, (Telugu) Edited by Sri V.Prabhakara Sastri ... ... 1 8

17. Annamacharya Charitramu. (Telugu} Edited by Sri V. Prabhakara Sastri ... .... 2 8

18. Tiruvengada Sthalapuranam, (Tamil) with prose supplement Ed. by Sri T. P. Palaniappa Pillai, B.O.L .... ..... ..... 1 8

19. Alankarasangraha, of Amritanandayogi, (Sans krit; Edited by Sri P. Balakrishnamurti, M.A. 3 4

20. Subhadra Kalyanamu, (Telugu) by Tallapaka Timmakka, Ed. by Sri V. Prabhakara Sastri ... 0 12

20a. Sankaravilasam, (Tamil) Ed. by Sri T. P. Pala- niappa Pillai, B.O.L. ..... .... .... 3 4

21. ]anasrayi, (Sanskrit) Ed. by Sri M. Ramakrishna Kavi M.A. ..... .... .... 1 0

22. Adhyatmasankirtanalu, Vol. V. of Tallapaka Ann amacharyulu (Telugu) Ed. by Sri V. Prabhakara Sastri. 3 4