पृष्ठम्:साहित्यसारः.pdf/33

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पुटमेतत् सुपुष्टितम्


२४
साहित्यसारे

वृत्तार्धत्वं प्रयात्यर्धं दलस्वान्याक्षराणि च ।
अन्योन्यसंकरात् लोकः पदवन्धस्स उच्यते ॥ १५६ ॥
एवमेवावगन्तव्यो विद्वद्भिश्चित्रविस्तरः ।

सत्काव्यलक्षणमशेषगुणाभिरामं
  निश्शेषदूषणविशेषविचारयुक्तम् ।
एतद्व्यधायि बुधमण्डलमण्डनेन
  सर्वेश्वरेण कविना मुनिपुङ्गवेन ॥


 इति साहित्यसारे द्वितीयः प्रकाशः