पृष्ठम्:श्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf/८९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


७१
श्रीस्कान्दपुराणे द्वितीयोऽध्यायः


वणिद्रव्यापहारी च स पत्र द्विजोत्तमाः!।
वजदंष्ट्राभिधे घोरे नरके पात्यते चिरम् ॥ २४

लाति चेल्वामितीर्थे तु तस्मिन्नऽसौ निपात्यते ।
विद्यन्ते यानि चान्यानि नरकाणि परत्र वै ॥ १५

तानि नाऽनोति मनुजः स्वामितीर्थनिमज्जनात् ।
पुष्करिण्यां सकृस्नानात् अश्वमेधफलं लभेत् ॥ ३६

आत्मविद्या भवेरसN६ त् मुक्ति /पि चतुर्विधा।
न पापे रमते बुद्धिः न भवेद्दःखमेव वा ॥ ३७

तुलापुरुषदानेन यस्फलं लभते नरैः।
तरफलं लभ्यते पुम्भिः स्वामितीर्थनिमज्जनात् ॥ ३८

गोसहस्रप्रदानेन ययुष्यं हि भवेन्नृ9 ।।
तयुष्यं लभते मर्यः स्व मितीर्थनिमज्जनात् ॥ ३९

धर्मार्थकमगोक्षाणां ये यमिच्छति पूरुषः ।
ते तं सद्यः समाम्नेति स्वामितीर्थनिमज्जनात् ॥ ४०

महापातकयुक्तो वा युक्तो व सर्वपातकैः ।
सद्यः पूतो भवेद्वमाः ! स्वामितीर्थनिमज्जनात्॥ ४१

प्रश लक्ष्मीर्यशः सपत् ज्ञान धम विरक्तता ।
मनःशुद्धिर्भवेन्नृणां स्वामितीर्थनिषेवणात् ॥ ४२

ब्रसहत्यायुतश्चापि सुरापनायुतं तथा।
भयुगे गुरुदNराणां गमनं पपकारिणाम् ॥ ४३

स्तेषायुतं सुवर्णानां तत्संसर्गाध के टिशः ।
शीतुं विलयमायान्ति स्वामितीर्थनिमज्जनात् ॥ ४४

अक्षइत्यसमानानि सुरापानसमानि च ।
गुरुस्त्रीगमनेनापि यानि तुल्यानि चतकाः! ॥ ४५