पृष्ठम्:श्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf/८८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


७०
श्रीवेङ्कटाचलमाहाल्यम्


नाति चेत्स्वामितीर्थे च तस्मिन्नऽसे निपात्यते ।
बाधते सर्वजन्तून् यो नानोपयैरुपद्रवैः ॥ २२

शाल्मलीनरके घोरे पातयते बहुकण्टके ।
नाति चेत्स्वमिवीर्थे तु तसिनाऽसौ निपात्यते ॥ २३

राजा वा राजभृत्यो वा यः पाषण्डमनुव्रतः।
भेदको धर्मसेतूनां वैतरण्यां निपात्यते ॥ २४

साति चेल्वामितीर्थे तु त मनऽसौ निपात्यते ।
वृषलीसङ्गदुष्टे वा शौचाद्याचारवर्जितः ॥ २५

त्यक्तलज़यक्तवेदः पशुचर्यारतः सदा।
स पूयविष्ठ नासृक्लष्मपित्तादिपूरिते ॥ २६

अतिबीभस्सनरके पात्यते यमकिङ्करैः।
नाति चेत्स्वामितीर्थे तु तसिऽ निपात्यते ॥ २७

यः श्वभिर्युगयुर्वन्यान् बाणैर्वा बाधते मृगान् ।
स विद्यमानो बाणौधैः परश्न यमककैः ।। २८

प्रणरोधाख्यनरके पात्यते यमकिङ्करैः ।
नाति चेत्स्वामितीर्थे तु तस्मिनाऽसौ निपात्यते ॥ २९

दाम्भिको यः पशून् यज्ञे विध्यनुष्ठानवर्जितः ।
हन्यसौ परलोकेषु वैशसे नरके द्वजाः ॥ ३०

कर्यमानो यमभटं: पात्यते यमकिङ्करैः ।
स्नाति चेपुष्करिण्यां वै तन्निऽसौ निपात्यते ॥ ३१

आत्मभार्यां सवर्णा यो रेतः पाययते यदि ।
परत्र रेतःपायी स रेत कुण्डे निपात्यते ॥ ३२

लाति चेयुष्करिण्यां वै तमिलऽको निपात्यते ।
यो दस्युर्मार्गमाश्रित्य गरदो ग्रामदाहकः ॥ ३३