पृष्ठम्:श्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf/८५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


६७
श्रीस्कन्दपुराणे प्रथमोऽध्यायः


सुवर्णमुखरीतीरे ल्क्ष्मीपतिनिवासभूः ।
वेक्ष्यद्रिरिति ख्यातः सर्वलोकेषु पूजितः॥ ८४

तमिल्छेषगिरौ पुण्ये सुरासुरनमस्कृते ।
बालहत्यसुरापानस्वर्णस्तेयादिनाशके ॥ ८५

स्वामिपुष्करिणी चेति सर्वपापापनेदिनी ।
उत्सरे श्रीनिवासस्य वर्तते मङ्गलप्रदा ॥ ८६

तं गत्वा वेब्सैट् शैलं स्यामिपुष्करिणीं शुभाम् ।
ज्ञात्वा सङ्कल्पपूर्व तु वराहस्वामिनं हरिम् ॥ ८७

सेवित्वा पश्चिमे तीरे निर्गय हरिमन्दिरम् ।
गत्वा तत्र विधानेन स्वर्णाचलनिवासिनम् ॥ ८८

श्रीनिवासं परं देवं भक्तानामभयप्रदम् ।
शङ्कचक्रधरं देवं वनमालाविभूषितम् ॥ ८९

दृष्टा निर्दूतपापोऽसि संशयं मा कृथा द्विज ।।
शकल्येनैवमुक्तस्तु कश्यपो मुनिपुङ्गवः ॥ ९०

गवा वैटशैलेन्द्र सुरासुरनमस्कृतम् ।
पुष्करिण्यां शुभायान्तु स्नको नियमपूर्वकम् ॥ ९९

स्वोऽकश्यपो विप्रो भिषत्रिघाब्धिपारगः।
सर्वे बन्धुजना विप्राः कश्यपं ब्राह्नणोतमम् ॥ ९२

पूजयित्वा विधानेन पूज्योऽसि न च संशयः।।
एवं वः कथिी विप्रा वेङ्कचक्रवैभवम् ।
यः शृणोति नरो भक्या विष्णुलोके महीयते ।। ९३

इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रीवेङ्कटाचलमाहाव्ये श्रीवेङ्कटचयस्वामिपुष्करिणी


भाशये कश्यपदोषनिवृतिर्नाम प्रथमोऽध्यायः।