पृष्ठम्:श्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf/६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति

पुराणानुक्रमणिका द्वितीयभागगता माहात्म्यम्. अध्यायसह्या. पुढे. । १. श्रीब्रह्मपुरणन्तगतम् ' १० अध्यायाः / १मभृति १० अध्यायपर्यन्तम्। १ १ - } २, अत्रोत्तरखण्डान्तर्गतम् ५०, ५१ अभ्यायासकर २. ५८ २ अध्यायौ ३. स्कान्दपुराणान्तर्गतम् १ प्रभृति १७ अध्यायाः । ६९५६ } ५५-१५३ स्कन्दपुराणे प्रथमो भागः १७ अध्यायः ॐ स्कान्दपुणान्तर्गतम् ३७ अध्यायात्मकम् १५४ १५४-१६३ स्कनपुराणे द्वितीयो भागः १ अध्यायः ४. स्कान्दपुराणान्तर्गतम् १ प्रभृति १० पर्यन्तम् },..९ १६५२१९ तृतीयो भागः १० अध्यायाः , स्कन्दपुराणान्तर्गतम् १, २ अध्यायामकम् २२०-२२७ चतुथा बाग: २ अध्यायौ १ प्रभृति ५ पर्यन्तम् । ५आदित्यपुणान्तर्गतम्‘ ३८२ ६. भूविष्योत्तरपुराणान्त- १ प्रभृति ११ पर्यन्तम् ३८५८ २६०-४५८ गीतम् १४ अध्यायः , भविष्योनपुराणान्त- हयाध्यायः अशीनितमः ५९ ४७७ शैतम् } , ५ अध्यायाः {२५९ १ अध्यायः भहयः- पुराणानि ६ - अध्यायाः ६२ -- पुटनि ५८०