पृष्ठम्:श्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf/४८०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


४६४
श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यम्


वेङ्कटेशहरेर्यानवैभवं शृणु पार्वति !।
अनन्नकशसज्ञानपापराशिविनाशनम् ॥ ५५

बैभन:श्रवणानन्दमकरन्दफलप्रदम् ।
ध्यानश्रणमात्रेण ब्रानंदपद्मदम् ॥ ५६

न शक्यते मया वक्तुं तद्धामध्यजं फलम् ।।
तद्धमभवाभिनश्चित्रं अज्मनसगोचरम् ॥ ५७

किमु गीर्वाणसिद्धेर्वैः ब्रह्मवैर्मुनिमण्डलैः ।
अत एव इत्यादयः “अननुभव उनमः ॥ ५८

क्षेत्रे चादिवराहस्य साक्षात् ज्ञानमये शुभे ।।
स्वामिपुष्करिणीतीरे निर्मळामभिरीडिते ॥ ५९

सार्धत्रिकोटिसंस्थानैः पुण्यतीर्थेः समवृते ।
पुण्यवृक्षमपुष्श्रीगन्धतनसिते ॥ ६०

पारिजातद्वनोद्यानरत्नमण्डलमण्डिते ।
नानाद्रुभतासम्पुष्पवर्षीभिरावृते ॥ ६१

निर्लरीदेवभपक्षिमृगाणां धनिपूरिते ।
समस्तदेवतासिद्धयोगिमण्डलसेविते ॥ ६२

रम्ये मनोहरानन्दे भक्तिसमहोत्सवे ।
वैकुण्ठे विरलानद्याः तटे बधाविवर्जिते ॥ ६३

नवरत्नमयंट्ससस्रतम्भमण्डपे ।
जाम्बूनदभशक्लमर्लप्राकारभस्त्ररे ॥ ६४

रतप्रभलपदैर्भावैचिपचित्रिधोऽबले ।
चतुर्दिक्षु चतुर्धाम चतुर्मुक्तफलप्रदम् ॥ ६५

अनन्तार्कटिचन्द्रमश्डलोपरि मण्डलम् ।
दुर्निरीकं दुधपे दुःसहं देवतादृशम् ॥ ६६