पृष्ठम्:श्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf/४१२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


३९६
श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यम्


पझावती विशालाक्षी लजया परिमोहिता ।
तां ददर्श जगच निः कमलाक्ष महीपते ! ॥ २५५

पझावकीश्रीनिवासौ वहनादवरुव च ।
अन्योन्यालोकनं राजन्! चक्राते संथितौ ततः ॥ २५६

वासुदेवस्य ये भक्ताः तेऽन्योन्यं परिरेभिरे ।

श्रीनिवासस्य पद्मावत्या सह दुर्गादर्शनपूर्वकं पुरप्रवेशः

नगरद्वारनिलयां दुर्गामासाद्य भक्तितः ।। २५७

पझाक्यनुगो मायी देवीं नत्वा विशेषतः ।
वरं ययाचे गोविन्दः ‘कुरु भामिमा 'मिति ॥ २५८

पद्मावती विशालवी सावित्री वरमुत्तमम् ।
‘पतिं कुरु रमानाथं श्रीनिवासं जगन्मयम् । ॥ २५९

इति वृत्वा च सा देवीं नस्त्रैरावतमाश्रिता ।
गरुडस्कन्धमारूढो भगवान् भक्तवत्सलः । ॥ २६०

दीपकैस्तैलसंसितैः सहलायुनसायकैः ।।
लजान् पुष्पाण्यक्षतांश्च विकिरद्भिरितस्ततः ॥ २६१

स्तुवद्भिर्वन्दवृन्दैश्च सर्वैर्मागधैरपि।
आशीर्वादं प्रकुर्व द्र्दमघोषपुरस्सरम् ॥ २६२

ब्रक्षादिभिः सुरश्रेष्ठंः सुरैः शुकपूर्वकैः ।
श्रोनिवासं प्रपश्यद्भिः परनारीनरैर्युतः ॥ २६३

वीणावेणुमृदङ्गांश्च पणवानकदुन्दुभन् ।
बादयद्भर्जनैश्चान्यैः वारनारीगणैस्तथा ॥ २६४

गन्धवैगननिपुणैः सुमायैश्च संयुतः।
आकशराजो धमरमा श्रीनिवासपरायणः ॥ २६५