पृष्ठम्:श्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf/३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्तिश्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf

॥ श्रीरस्तु ॥

श्रीमते श्रीनिवासाय परस्मै ब्रमणे नमः

श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यम्

श्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf

ब्रह्मपुराणादि-षट्पुराणान्तर्गतम्


द्वितीयो भागः


श्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf


१९६०

प्रकाशस्थानम्

श्री तिरुमल-तिरुपति देवस्थानम्, तिरुपति.