पृष्ठम्:श्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf/११

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


• • जाबालिवर्णितपार्वणश्राद्धाकरणदोषप्रशंसा १३७ (तुम्बुरु) घोणतीर्थमाहाल्यम् .... १३९ घोणतीर्थज्ञानविमुखानां महादोषवर्णनम् १४० घोणलनस्य सर्वपापापनोदकत्ववर्णनम् • १५१ तुम्बुर्वाल्यगन्धर्वचरितम् १४२ स्त्रभार्यायै तुम्बुरूपदिष्टमाघस्नानविधिप्रकारः १४३ भायो प्रति तुम्बुरुदत्तशाप -तद्विमुक्तिप्रकरौ। घोणतीर्थे अगस्त्यदर्शनेन तुरुल्याः वशीभूयनिवृतिः १५५ अगस्त्यकथितपतिव्रताधर्माः १५६ धोणतीर्थस्नातृणां नानाविधफळाप्तिः .... १४७ श्रीवेङ्कटाचलस्य सर्वपुण्यतीर्थघरस्ववर्णनम् .. .१४८ स्वामिपुष्करिण्यादिषट्तीर्थस्नानकालनिर्षयः १४९ पुराणवक्तुः सर्वपूजनीयत्ववर्णनम् ... १५१ श्रीस्कान्दपुराणे (स्कन्दपुराणे) २–भागे विषयाः कटाइतीर्थमाहाय्यम् १५४ कटहतीर्थमहिमश्रद्धाशन्यानां महानरकप्राप्तिः .... १५६ कटाहतीर्थपानक्रमः १५७ केशवार्यद्विजवृत्तान्तः गणिकालम्पटस्य केशवद्वजस्य ब्रह्महत्यप्राप्तिक्रमः .. १५८ स्वसुतरक्षणोद्युक्ते पद्मनाभे ब्रह्महस्योक्तिः १५९ पद्मनाभं प्रति भरद्वाजकथितत्रत्रहत्यविमुक्तयुपायः .. ११ भरद्वाजोकया कटाहतीर्थपानेन केशवस्य ब्रवहत्याविमुक्तिः १६२ ब्रहयाविमुक्तसुतेन सहितं पझनाभं प्रति भगवदुक्तिः श्रीस्कान्दपुराणे ३–भागे विषयाः अर्जुनतीर्थयात्राक्रमः १६४ ११