पृष्ठम्:श्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf/१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


तिरुपति देवस्थानम्, प्रचुरण

श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्य​म्

[ब्रह्मादि - पद्मपुराणान्तर्गतम्]


द्वितीयो भागः

श्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf

१९६२

प्रकाशक

श्री तिरुमल-तिरुपति देवस्थानम्, तिरुपति.

मूल्यम्]

[R. 4-5b