पृष्ठम्:शब्दापशब्दविवेकः.pdf/८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति

१० शब्दापशब्दविवेके


५७. महामहिमानस्तेऽन्तः स्थान् बहिः स्थांश्च रिपून् सममभिस्युः१ । ५८. सौवर्णानि राजतानि वा भाजनानि बभूवुरार्याणां न तु मृण्म- यानि । ५६. सच्चेष्टितपरिहीनस्य तस्य जीवितेन किम् ? ६०. एवमुपपादितमेतन्मतं निःपक्षपातिनां मनः प्रीणयेन्नाम । ६१. इक्ष्वाकुकुलपुरोधा श्रीवसिष्ठः श्रीराम तीर्थेभ्य आहृतैरभ्यसि- चत् सलिलैः। ६२. एवं हि दैवं पराहण्यते पौरुषेण । ६३. अयं बहिस्तो बैष्णवः, अन्तस्तु२ शैवः । ६४. कुत्सितेन तस्य परामर्शेण नितान्तं दूयते स्म नः स्वान्तम् । ६५. भूरिरस्य परिश्रमो व्याकरणे। साध्वयं वेद हृदयं सूत्रवार्तिका- णाम् । ५७. अभिष्युरित्येव साधु । उपसर्गप्रादुर्भ्याम्-इति षत्वम् । अभि- भवेयुरित्यर्थः । भाग-वर्जितेषु लक्षणादिष्वर्थेष्वभेः कर्मप्रवच- नीयता । अन्यत्रावस्थितोपसर्गता। ५८. मृन्मयानीत्येव संस्कृतम् । णत्वविधायकं शास्त्रं प्रत्यनुनासिक- स्यासिद्धत्वात् । उभे अपि सूत्रे त्रैपादिके । यरोऽनुनासिक इति तु परम् । ५६. 'कृत्यचः' इति णत्वे परिहीणस्येत्येव साधु । ६०. इदुदुपधस्थ चाप्रत्ययस्येति षत्वे निष्पक्षपातिनामिति भवित- व्यम् । ६१. अभ्यषिचत् इत्येव प्रयोज्यम् । अडभ्यासव्यवायेऽपीति, उपसर्गात् सुनोति सुवतीत्यादिना मूर्धन्यः । ६२. हन्तेरत्पूर्वस्येति पराहण्यते इति निर्दुष्टम् । ६३. ह्रस्वात्तादौ तद्धिते इति बहिष्ट इति शब्दः, बहिस्त इति चाप- शब्दः । बहिष्ट इति संस्कारवानपि न प्रयोगमवतरन्दृष्टः । बहि- रित्येव प्रयुज्यते बाह्यत इति वा । ६४. परामर्शेनेति साधु । शकारेण व्यवधानाण्णत्वस्याप्राप्तेः । ६५. सूत्रवार्तिकानामित्येव साधु, तकारेण व्यवधानाण्णत्वस्याप्राप्ते: । १. युगपद् अभिभवेयुः। अभिपूर्वस्यास्तेः सार्वधातुके लिङि रूपम् । २. अन्तरित्यव्ययं मध्यवाचि ।