पृष्ठम्:लीलावती.pdf/८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
(२)

Sपि गर्णितविषयो येन स्वोक्तिवैदग्ध्येन सरसतमपादितस्तप्रशंसायामपि न वयमाः मनः प्रभून् मन्यमहे । तथा च ममीनक्तिः---

भास्करीयगिरं सारं भास्करो वा सरस्वती ।
चतुर्मुखोऽथ वेति विदुर्नान्ये तु मादृशाः ।।

 एतस्कृतिषु च।वती दी जमति-गोलाध्यय-गीिताध्यायाः प्रथा बहुशला पठनपाठ्मादौ प्रचलिताः सन्यैव । सम्प्रति मुद्द्यमाणां लीलावतीमधिकृत्य किञ्चिद्दर तुमुत्सहामहे । इतः पूर्वमस्य ग्रन्थत्य विषमस्थलटिप्पणीनिपूर्वकं संस्करणपूर्य श्रीमत्सुधाकरद्विवेदिभदनुभवैः कृतमास्ते । एवं स्थितेऽपि बहूनां स्थलानां दुर्वोधता- माकलय्य विशेषतोऽपशान स्पष्टीकरणचिकीर्षयाऽपुष्पामुपपत्तीनां दिदर्शयिषयाः च प्रवृत्तोऽहं साहसप्रायेऽस्मिन् अनैणि । आशासे चैतावता परीक्षार्थिनां विद्यार्थिनां सुमहत्साहाय्यं सम्पादितं भवेत् । किं च मध्यमा प्रथमादिपरीक्षार्थिनमुपयोगाय प्रस्थस्रान्ते परिशिष्टप्रकरणमपि निहितमस्ति, यत्र नव्यप्रणार्या गुणनदिके निवेशितं; मूले या काऽपि त्रुटिर्वर्तते साऽपि यथासम्भवं संशयोपपत्तिपूर्वकमत्र प्रदर्शिता । अत्र अदर्शितान्युदाहरणानि सावधानतया चञ्चलचितानि भवेयुस्तर्हि तत्परिपाटीमभ्यस्यतां प्राणमुदाहरणान्तरकरणमभिं सुकरं भवेद। विदुषां मनोविनोदाय ग्रन्थस्यान्ते धर्मे कास्थापनविधिरपि निवेशितः ।

 बहुव्र प्रकृतग्रन्थसंशोधनादिकार्ये सहायं ददते परमप्रियसुहृद्वरबैधनाथविद्य लयाध्यापकाय ज्यौतिषाचार्यश्रीगङ्गधरमिश्रमहोदयाय शतशो धन्यवादान् वितरभि । धन्यवादार्हः परमसुहृदयः श्रीसत्यदेवशर्मा येन ग्रन्थोधनदिविधौ महाद यत्नः कुत इति । यथैतेन ममकोनेन परिश्रमेण विदुषां विद्यार्थिनां च कश्चिदुपकारः सम्पद्यत तर्हि सफलो में परिश्रमं भवेत् । साञ्जलिबन्धे सविनयं च गुणनहितस्वभावान् प्रार्थये विद्वत्तमान् थतैर्मानुष्यसुलभस्खलितप्राङ्मुखैरनुभूयत ीलवतीवासनासारसौन्द- र्यम् , संसूच्यन्तां च सामुग्रहं स्खलितनि यानि द्वितीयाधृतौ सुपरिष्कृतानि भवेयुः । यस्य सकलो मुद्गादिभारो यायूश्रीहरिकृष्णदासगुप्तमहानुभावैरैव निजव्ययतो हीतः सर्वाधिकारोऽप्यस्य प्रबन्धस्य नगरक्षीत्यलं पल्लवितेत ।

 विनते--

 श्रीधूलीधरः ।

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:लीलावती.pdf/८&oldid=162678" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्