पृष्ठम्:मृच्छकटिकम्.pdf/३२४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


43 Metre इंद्रवज्रा.--स्यादिन्द्रवज्रा यदि सो जगौ ग:-भिप्रकम् -मदाय गर्वस्य हर्षस्य मयम्य वा प्रसेको सिश्चन-'मदो रेतसि कस्सूर्या गर्ने हयभवानयोः' मेदिनी. (1) Effusion of delight-in this case they feel delightful with one. (2) Sprinkling of wine from the mouth-they drink and enjoy with one. (3) TEHTAUTT.--conceitedly sport with. The verre occurs in Sulshashitaratnablândâgâra. V. 16. Cf. अल्पन्ति सार्धमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविश्रमम् । हृदये चिन्त्ययन्स्यन्यं नियः को नाम योषिताम् ॥ Subhashita R. P. 135. Also CE.- नयनविकारैरन्यं वचनैरन्यं विचेष्टितैरन्यम् । रमयति सुरतेनान्यं स्त्री बहुरूपा निजा कम्य ॥ S'ârngadhara. एकेन मिसपादलाधररुचो अल्पनत्यनल्पाक्षरं वीक्ष्यन्तेऽन्यमित्तः स्फुटत्कुमुदिनीफुल्लोल्लसल्लोषनाः । दूरोदारचरित्रचित्रविभवं ध्यायन्ति धान्यं धिया कनेत्थं परमार्थतार्थवदिय प्रेमास्ति वामध्रुवाम् ॥ Subhîshitaratnabhåndagira. 1. 92. L. 23-24 (Verse 17). The lotus does not come out of the top of the mountaia, nor asses carry the yoke of a horse. Scattered grains of barley do not bud into rice nor are prostitutes ever faithful (or pure). Metre 2. The verse is also found in the Subhâslitaratnabhändâgâra. P. 93. L. 3. [असंबद्धमापकः] Talking nonsense, असंबद्ध---inco- lierent or nonsensical, rather improper.--[331 r.) Incompre- hensiblo... e. Fou do not understand it. P. 93. L. 12-13 (Verse 18). Unconsciously I have deprived of its foliage that very branch to which being sunburnt I resorteil for shade. अनुष्टुप् Metre, अप्रस्तुसप्रशंसालङ्कारः P. 93. L. 19-20 (Verse 19). Fomales are wise by nature; whilo men acquire knowledge by reading canons. Contrast this praiso with the forgoing asperities. Cf..- स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुपीपु संघश्यते किमुत या प्रतिबोधवत्यः॥ S'akuntala v. 123. This verge occurs in the Subhâshitaratnakar and the Subhâshitar- atnabhänılågåra. P.93. L. 22, [महानुभाषम्य.] सम्बन्धविवक्षया पष्ठी. P. 94. I. 5-8 (Verse 20). There is neither sorrow fear for me in this boldness. Why do you enumerate good merits nor