पृष्ठम्:मृच्छकटिकम्.pdf/२९४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
२८६
मृच्छकटिके

 चारुदत्तः—प्रिये ! त्वं किल मया हतेति-

पूर्वानुबद्धवैरे शत्रुण प्रभविष्णुना ।
नरके पतता तेन मनागसि निपातितः ॥ ४४ ॥

 वसन्तसेना---(कर्णी पिधाय ) संत पावं; तेण म्हि असालेण वावादिदा । [ शान्तं पापम् तेनास्सि राजश्यालेन ब्यापादिता । ]

 चारुदत्तः----( भिक्षं दृष्ट्वा ) अयमपि कः १ ।।

 वसन्तसेना--तेण अणजेण वावादिदा; एदिणी अजेण जीवाविदम्हि । [ तेनानार्येण व्यापादिता; एतेनार्येण जीवं प्रापितासि ।]

 चारुदत्तः---कस्त्वमकारणबन्धुः ।।

 भिक्षुः–ण पञ्चभिजाणादि में अज्ञो ? । अहं शे अजश्श चल- शंवाहर्चितए शंवाहके णाम | जूदिअलेहिं गहिदे एदाए उवाशिकाए अज्जश केलके चि अलंकालपणणिकीदे म्हि । तेण अ जूदणिव्वेदेण शकशमणके शंकुत्ते म्हि । एशा वि अजा पवहणविपज्जाशेण पुप्फक- लडकजिण्णुज्जायं गदा । तेण अ अणजेण ण में बहु मण्णेशि त्ति बाहुपाशबलकालेण मालिदा मए दिट्टा । [न प्रत्यभिजानाति मामार्यः ? । अहं से आर्यस्य चरणसंवाइचिन्तया संवाहको नाम द्यूतकरैगृहीत एतयोपा- सियार्यस्यात्मीय इस्यलंकारपणनिष्क्रीतोऽस्मि । तेन च धूतनिर्वेदेन शाक्य- अमणकः संवृत्तोऽस्मि । एषाध्याय प्रवणविपर्यासेन पुष्पकरण्डकजीर्णोद्याने गता । तेन घानार्येण न मां बहु मेन्यस इति बाहुपाशबलात्कारेण मारिता मया दृष्टी ।]

(नेपथ्ये कलकलः

}


॥ ४२ ॥ रक्तमिति । वरस्य जामातुरिव ॥ ४३ ॥ पूर्वेति ॥ ४४ ॥ टिप्प०-- राजश्यावेनात्र शङ्कारस्य सर्वसामग्दैवत्वे हेतुगर्भमिदं विशेषणम् ।

2 बौद्धभिक्षुरिति भावः ।