पृष्ठम्:मृच्छकटिकम्.pdf/२३१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
२२३
अष्टमोऽङ्कः

मम एदेण शग्गेण । जाव ताए वशंतशेणिआए बुद्धोवाशिआए पच्चुव- आलं ण कलेमि, जाए दशाण शुवण्णकाण किदे जूदिअलेहि णिक्कीदे, तदो पहुदि तार कीदं विअ अत्ताण अवगच्छामि । ( दृष्ट्वा ) कि णु खु पण्णोदले शमुश्शशदि है । अधवा

वादाद वेण तत्ता चीवलतोपण तिम्मिदा पत्ता।
एदे विथिण्णपक्ष मण्णे पत्ता विअ फुलंति ॥ ४६॥

 [ प्रक्षालितमेतन्मया चीवरखण्डम् । किं नु खलु शाखायां शुष्कं करि- ध्यामि ? इह वानरा विलुम्पन्ति । किं नु खलु भूम्याम् ? । धूलीदोधो भवति । तरकुत्र प्रसार्य शुष्कं करिष्यामि ? । भवतु, इद्द दातालीपुञ्चिते शुष्कपत्रसंचये प्रसारयिष्यामि । नमो बुद्धाय । भवतु, धर्माक्षराण्युदाह- रामि । अथवालं ममैतेन स्वर्गेण ! याबसस्या असन्तसेनाया युद्धोपासिकायाः प्रत्युपकार न करोमि, यया दशानां सुवर्णकानां कृतेन छूतकाराभ्यां निष्क्रीतः, ततः प्रभृति तया क्रीतमिवात्मानमवगच्छामि । किं नु खलु पणदरे समु- इछसिति ? । अथषा ।

घातातपेन तहत चीवरतोयेन स्तिमितानि पश्राणि ।
एतानि विस्तीर्णपत्राणि मन्ये पक्षिण इव स्फुरन्ति ॥

( वसन्तसेना संज्ञां लब्ध्वा, हस्तं दर्शयति )

 भिक्षु-हा हा, शुद्धालंकालभूशिदे इत्थिआहत्थे णिक्कमदि । कधं दुदिए वि हत्थे ? । (बहुविधं निर्वये) पञ्चभिआणामि वि एवं हत्थे । अधवा, किं विचालेण ? । शर्च शे जे हत्थे जेण मे अभयं


राणि सग्गेण खर्गेण । यावत्तस्या वसन्तसेनाया. द्यूतकराभ्यां सकाशाद्दशसुवर्णानां कृते निष्क्रीतः । तदो पहुदि निष्क्रयप्रभृति । तयो क्रीतमात्मानमवगच्छामि । चादीदवेणेति । गाथा । वातातपेन तप्तानि चीवरतोयेन तिम्मितत्वमार्दत्वं प्राप्तानि । तिम्मिता इति भावप्रधानो निर्देशः । एतानि विस्तीर्ण प्राप्त प्रसारितं यत्र (१) तानि मन्ये पत्राण्येव विजृम्भन्ते ॥ ४६ ॥ शुद्धेति ।