पृष्ठम्:मृच्छकटिकम्.pdf/१२३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
११५
चतुर्थोऽङ्कः

वणहत्थब्भमाइदमल्लिआदामगुणालंकिदभ्स समुच्छिददंतिदेततोरणाव- भासिदस्स महारअणोवराओवसोहिणी पवणबलंदोलणाललंतचंचलग्गह- त्थेण -इदो एहि ति वाहरंतेण विअ में सोहग्गपडाआणिवहेणवसोहि- दस्स तोरणधरणथंभवेदिअणिक्खित्तसमुल्लसंतहरिदचूदपल्लवललामफटि- हमंगलकलसाभिरामोहअपास्सस्स महासुरवक्खथलदुब्भेज़वज्ञणिरंतरप- डिबद्धकणअकवाडस्स दुग्गदजणमणोरहाआसकरस्स वसंतसेणाभवणदु- आरस्स सस्सिरीअदा । जं सच्च मज्झत्थस्स वि जणस्स बलादिट्टि आआरेदि । [ अहो सलिलसिकमार्जितकृतहरितोपलेपनस्य विविधसुगन्धिकुसुमोपहारचित्र- लिखितभूमिभागस्य गगनतलावलोकनकौतूहलदूरोक्षामितशीर्षस्य दोलायमा नावलम्बितैरावणइस्तभ्रमागतमल्लिकादामगुणालंकृतस्य समुच्छ्रितदन्तिदन्त- तोरणावभासितस्य महारत्नोपरागोपशोभिना पवनबलान्दोलनाललवाञ्चला- इस्तेन 'इत’ एहि' इति व्यहरतेव मा सौभाग्यपताकानिवहेनोपशोभितस्य तोर- धरणस्तम्भवेदिकानिक्षिप्तसमुल्लसद्धरतचूतपल्लवललामस्फटिकमङ्गलकलशा- भिरामोभयपार्श्वस्य महासुरवक्षःस्थलदुर्भेद्यवज्रनिरन्तरप्रतिबद्धकनककपाटस्य दुर्गतजनमनोरथायथासकरस्य वसन्तसेनाभवनद्वारस्य सश्रीकता । यत्सत्यं मध्यस्थस्यापि जनस्ये बलादृष्टिमाकारयति । ]

 चेटी-एदु एदु । इमं पढमं पओई पविसद् अञो । [एस्वेतु, इमं प्रथमं प्रकोष्ठं प्रविशत्वार्यः ।]

 विदपक--( प्रविश्यावलोक्य च )ही ही भो, इधो वि पढमे पओट्टे ससिसंखमुणालसच्छाहाओ विणिहिदचुण्णमुद्विपांडुराओ विविहरअण-


दामगुणालंकृतस्य । समुच्छ्तिदन्तिदन्तोरणावभासितस्य । महारत्नोपरगोप- शोभिना वनबलान्दोलनाललेश्वञ्चलाग्रहस्तेन 'इत एक्षि'इति व्याहतेव मां सौभा- ग्यपताकानिवहेनोपशोभितस्य । तोरणधरणसम्भवेदिकानिक्षिप्तसमुल्लसद्धरित- चूतपल्लवललामस्फटिकमङ्गलकलशाभिरामोभयपार्श्वस्य । महासुरवक्षस्तटदुर्भेय- बञ्जरत्ननिरन्तर प्रतिबद्धकनककपाटस्य । दुर्गतजनमनोरथयासकरस्य । यत्सयं मध्यस्थस्यापि जनस्य अलादृष्टिमाकारयत्याहृयति ॥ प्रथमप्रकोष्ठ-