पृष्ठम्:मृच्छकटिकम्.pdf/१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पुटमेतत् सुपुष्टितम्


श्रीशूद्रककविविरचित

मृच्छकटिकम्

(MṚCHCHAKAṬIKA)

पृथ्वीधरकृतया व्याख्यया, पाठान्तर-टिप्पणी-
कथावस्तु-पात्रपरिचयादिभिश्च समेतम्


श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थचरणान्तवासाभः

नारायण राम आचार्य

‘काव्यतीर्थ' इत्येतैः

टिप्पण्यादिभिः समलंकृत्य संशोधितम्अष्टमं संस्करणम् : १९५०नि र्ण य सा ग र - मु द्र णा ल य म् , मुं बई

मूल्यम् ३। रूप्यकाः