पृष्ठम्:महाभास्करीयम्.djvu/2

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


श्रीभास्कराचार्यविरचितम् महाभास्करीयम् लखनऊ विश्वविद्यालयस्य गणिताध्यापकेन एम०ए०, डी० लिट्० इत्युपाधिधारिणा श्री कृपाशंकर शुक्लेन अाङ्ग्लानुवाद-व्याख्या-टिप्पण्यादिभिः सहितं सम्पादितम्। W लखनऊ विश्वविद्यालयस्य गणित-ज्योतिष-विभागेन प्रकाशितम् efo २०१७ वि०