पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


द्वितीयोऽध्यायः। ३ लोकाः टम ... ... ४४ ४४ ४४ ४४ ... प्रकरणम् श्लोकाः पृष्टम् प्रकरणम् सव्यापसव्यनाह ४२ संध्यात्रयवन्दनम् १०१ विनष्टे पूर्वदण्डादौ द्वितीया- संध्याहीनः शुत्रवत् दिग्रहणम् ६४ ४२ वेदपाठाशात्तो सावित्रीमा- केशान्ताख्यसंस्कारः त्रजपः स्त्रीणां संस्काराद्यमन्त्रकम् ४२ नित्यकर्मादौ नानध्यायः १०५ स्त्रीणां वैवाहिकविधिवैदि- जपयज्ञफलम् कमन्त्रैरेव ६७ ४२ समावर्तनान्त होमादि क- उपनीतस्य कर्माह तव्यम ४३ वेदाध्ययनविधिमाह कीदृशः शिष्योऽध्याप्य इ- ४३ त्याह गुरुवन्दनविधिः गुरोराज्ञयाऽध्ययनविरामौ ७३ अपृष्टो वेद न ब्रूयात ४४ ११० निषेधातिकमे दोपः १११ अध्ययनादावन्ते च प्रणवः ७४ असच्छिष्याय विद्या न प्रणायामः वक्तव्या प्रणवाद्युत्पत्तिः सच्छिप्याय वक्तव्या ११७ सावित्र्युत्पत्तिः अध्ययनं विना वेदग्रहण- सावित्रीजपफलम् निषेधः सावित्रीजपाकरणे प्रायश्चित्तं ८० अध्यापकानां मान्यत्वमाह ११५ प्रणवव्याहृतिसावित्री- अविदिताचरणनिन्दा प्रशंसा ८१ गुरोरभिवादनादौ प्रणवप्रशसा ४६ वृद्धाभिवादन मानसजपस्याधिक्यम् . ८५ ४६ इन्द्रियसंयमः ४६ अभिवादनफलम् अभिवादन विधिः १२२ एकादशेन्द्रियाणि प्रत्यभिवादने इन्द्रियसंयमेन सिद्धिर्न तु भोगैः ४७ प्रत्यभिवादनाज्ञाने दोप विषयोपेक्षकः श्रेष्ठः कुशलप्रश्नादो ९४ इन्द्रियसंयमोपायमाह ४८ दीक्षितादेनीमग्रहणनिषेधः १२८ कामासक्तस्य यागादयो न परस्त्यादे मग्रहणनिपेषः १२९ फलदाः ४८ कनिष्टमातुलादिवन्दननिषेधः१३० ५५ जितेन्द्रियखरूपमाह ९८ ४८ मातृवत्रादयो गुरुस्त्रीव- एकेन्द्रियासंयमोऽपि नि- त्पूज्याः १३१ वाय- ४८ भ्रातृभार्याद्यभिवादने इन्द्रियसंघमस्य पुरुषार्थहे- ज्येष्ठभगिन्याद्यभिवादने १३३ तुत्वम् ... १०० ४९ पौरसख्यादौ ४५ ४५ ८४ ... ८८ ... ... su 38 ...