पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/५४५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अनुक्रमणिका। २३ ३५ १९२ न्वयमेव तु यो दद्यात् । ८७ 977 ... १२७ ... ३९८ २१३ .. १०९ ४७४ . ३३ श्लोक पृष्ठं श्लोकः पृष्ठं श्लोक- पूर्ड स्त्रीणा सुखोद्यमरम् म्वय वा शिश्नवृषणों ४४० हत्वा च्छित्वा च नित्वा च ८३ स्त्रीणामसस्कृतानां तु स्वयकृतश्च कार्यार्थम् २५८ हत्वा लोकानपीमास्त्रीन् ४६६ स्त्रीणा साक्ष्य स्त्रिय कुयुः २८१ ३०१ हत्वा हसं वलाका च ... ४४५ स्त्रीधनानि तु ये मोहात् स्वराष्ट्रे न्यायवृत्त स्यात् २३४ हन्नि जातानजाताश्च . वीधर्मयोमं तापत्यम् २७, स्वर्गार्थमुभयाथै वा . . ४१८, हरेत्तत्र नियुक्तायाम् ३६५ स्त्रीपुंधों विभागश्च' २६९ , स्ववीर्याद्राजवीर्याच्च ४२५ हर्षयेद्राह्मणास्तुष्ट स्त्रीबालोन्मत्तवृद्धानाम् . ३८० स्वादानाद्वर्णससर्गात् २९९ हविर्यचिररात्राय स्वीष्वनन्तरजातासु' स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्र्ये... १२१ हविष्पान्तीयमभ्यस्य स्थलजौदकशाकानि स्वाव्याये नित्ययुक्तः म्यात् ९२ हविष्यभुग्वाऽनुसरेत् १३४ स्थानासनाभ्या विहरेत् ४६० स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात् २१२ हस्तिगोश्वोष्ट्रदनक. स्थावरा कृमिकीटाश्च न्वाध्यायेन तैीमै ३४ हस्तिनश्च तुरगाश्च स्पृशन्ति विन्दवः पादौ २०६ / स्वाध्यायेनार्चयेहपीन् ९३ हिमवद्विन्व्ययोर्मध्यम् . म्यूचा दत्त्वा च मदिराम् ४४७ न्वानि कर्माणि कुर्वाणा. २७६ | हिरण्यभूमिमश्व गाम् १६५ न्पृष्ट्वैतानशुचिनित्यम् त्वाम्यमात्यौ पुर राष्ट्रम् ३९० हिरण्यमायुरन्न च स्यन्दनाश्वैः समे युध्येत् २६३ स्वा प्रसूति चरित्र च हिता भवन्ति क्रव्यादाः ३४० न्यात्साहसं त्वन्ययवत् स्वायभुवस्यास्य मनो हिरण्यभूमिसप्राप्त्या स्रोतसा भेदको यश्च न्वायभुवाद्या' सप्तैते हिवाहिने मृदुकरे स्वक्षेत्रे सस्कृताया तु ३६९ स्वारोचिपश्चोत्तमन्य हीनक्रिय निष्पुरुषम् न्वधमा विजयस्तस्य स्वेदज दशमशकन् हीनजातिस्त्रिय मोहात्... म्वधान्त्वित्येव त यु . स्वेभ्योऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः ३६० म्वने सिक्त्वा ब्रह्मचारी ६४ वेन्य स्वेभ्यस्तु कर्मभ्य ४७९ हीनान्नवस्त्रवेष स्यात् न्वभाव एष नारीणा व स्वे धर्मे निविष्टानाम् २३५ हुत्वाग्नौ विधिवद्धोमान् ४४२ २८३ म्वमांस परमासेन ह हृद्भाभिः पूयते विन. स्वमेव ब्राह्मणो भुते हत्वा गर्भमविज्ञातम् ४३७ होमे प्रदाने भोज्ये च . १५७ ४१७ .. ३२५ १७ १६५ १०९ १८ १८ ४१८ ८० ... १४ १२४ १५७ .. ... म्वभावेनैव यद्रूयुः हुकार ब्राह्मणन्योक्त्वा ...१८८ १२२ २५ इति मनुस्मृतिश्लोकानामकारादिवर्णक्रमेण अनुक्रमणिका संपूर्णा ।