पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/५४४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


मनुस्मृतिः। पृष्ठ , श्लोक ... ३९० २६९ ... १२३ . ३२१ .. ३० १०३ ३३३ ४२८ ९९ ...३१७ सूक्ष्मता चान्ववेक्षत ... २२२ १०० ... ७१ ... ३७२ श्लोक पृष्ठ श्लोक पृष्ठं सर्वकण्टकपापिष्टन् म विद्यादस्यकृत्येषु सीमाविवादधर्मश्च सर्व कर्मदमायत्तम् २६५ । सव्याहृतिप्रणवका. ४६४ सीमावृक्षाश्च कुर्वीत सर्व च तान्तब रक्तम् म मन्धाय प्रयत्न ९२ मुखं ह्यवमत शेते सर्व च तिलसवद्धम् १४५ सन्यान्ने नवमन्येष्टया १३७ सुखाभ्युदयिक चव सर्वत प्रतिगृह्णीयात् ४१५ . महपिडक्रियाया तु मुप्ता मत्ता प्रमत्ता वा ... सर्वतो धर्मषड्भाग मह वापि ब्रजेद्युक्त २६५ मुप्त्वा क्षुन्वा च भुक्त्वा च२०७ सर्व तु समवेध्येदम् सह सर्वाः समुत्पन्ना मुवीजं चैव सुक्षेत्रे सर्व परवश दुःखम् सहन हि सहस्त्राणाम् सुरां पीत्वा हिजो मोहात् ४३७ मर्वभूतेषु चात्मानन् महनकृत्वन्त्वन्यस्य मुरा वै मलमन्नानाम् सर्वनात्मनि संपश्यत् .. ४८७ महम्न ब्राह्मणो दण्ड्य सुवर्णचौर कौनख्यम् सर्वरत्नानि राजा तु । सहन्न ब्राह्मणो दण्डम्... ३३३ मुवर्णम्लेयकृद्विप्रः सर्वलक्षणहीनोऽपि ... १६० सहासनमभिप्रे'सु सुवामिनी कुमारीश्च मवणेषु तुल्यानु ३९८, नहोभौ चरता वर्मन् सर्वन्यान्य तु सर्गन्य २२ सावत्सरिकमाप्तिश्च २४३ । नक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्य ३४० सर्वत्र वेदविदुषे साक्षिण मन्ति मेत्युक्त्वा २७९ सूतानामश्वसारथ्यम् सर्वाकरष्वधीकार ४३१ माक्षिप्रश्नविधान च २७ स्तो वैदेहकश्चैव सर्वान्परित्यजेदर्थान् १३५ माक्षी दृष्टश्रुतादन्यत् २८२ मूत्रकार्पासकिण्वानाम् ३२१ सर्वान् रनानपोहेत ४१३ साध्यभावे तु चत्वार ३१३ , सूर्यण ह्यभिनिर्मुक्त सर्वासामेकपनीनाम् साक्ष्यभावे प्रणिधिभि ३०० सेनापतिबलाव्यक्षा सर्वेण नु प्रयत्नेन माध्ये नृत वदन्याशै ३८३ सेवेतेमास्तु नियमान् सर्वे तन्याहता धर्मा मा चेत्पुन प्रदुष्येत्तु सेनापत्य च राज्यं च .. ४८४ सर्वेऽपि क्रमशन्त्वेते सा चेदक्षतयोनि स्यात् ३७० सोऽग्निर्भवति वायुश्च सर्वेषा ब्राह्मणो विद्यात् सातानिक यध्यमाणम् ... ४२० सोढा विभजेरस्तम् सर्वेषा शावमाशौचम् सामवनावृग्यजुपी सोऽनुभूयासुखोदकर्कान् . सर्वेपा तु सनामानि

मामन्नाश्चेन्मृपा ब्रूयु

३१४ सोऽभिध्याय शरीरात्त्वात् सर्वेषा तु विशिष्टेन सामन्तानामभावे तु ३१३ सोमपा नाम विप्राणाम् सर्वेषा तु विदित्वैषाम् सामादीनामुपायानाम् सोमपास्तु कवे पुत्रा सर्वपा धनजातानाम् ३५९। साम्ना दानेन भेदेन सोमविक्रयिणे विष्टा सर्वपामपि चैतेषाम् साय त्वन्नस्य सिद्धस्य सोमाग्न्यानिलेन्द्राणाम् १९८ सर्वपामपि चैतेषाम् सारामार च भाण्डानाम् ३९६ सोमारौद्र तु बढेना सर्वपामपि चैतेपाम् ४८१ माववर्णिकमन्नाद्यम् ... १२३, सोऽसहायेन मूढेन सर्वषामपि तु न्याव्यम् ३७६ । सावित्रा-छान्तिहोमाश्च १५९ सोऽन्य कार्याणि संपश्येत् २७० सर्वषामायभावे तु ३७३ सावित्री च जपेन्नित्यम् ... ४६० स्कन्धेनादाय मुसलम् ... ३२२ सर्वेषामधिनो मुख्या सावित्रीमात्रसारोऽपि स्तेनगायनयोश्चान्नम् सर्वेषामेव दानानाम् १७३ । साहले वर्तमान तु स्त्रिय स्पृशेददेशे य सर्वेषामेव शौचानाम् साहसेषु च सर्वेषु स्त्रिया तु रोचमानायान सों दण्डजितो लोक मीताद्रव्यापहरणे स्त्रियाप्यसभवे कार्यम् सर्वोपायैस्तथा कुर्यात् . २६० । मीदनि कुप्यमिच्छनि ४१७ स्त्रिया तु यद्भवेद्वित्तम्... ३७५ सर्षपा पट्यवो मध्य . . २९२ सीमा प्रतिसमुत्पन्ने स्त्रियो प्यतेन कल्पेन ४७८ स वर्णाग्रे द्विजातीनाम् .. मीमायानविषह्यायाम स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या... २४० . ७३ ४५१ १९० ९ २४८ ...११५ ...११२ . १०० • . १८१ ...२३१ ५२ ... . २८२ ८९ ...२०० २३३ ... ३९० ३११ ... ७९ ७४