पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/५४२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


२० मनुस्मृतिः। लोक पृष्ठ १८४ ... १९४ ७७ ... १५८ ... १२१ शुभी प्रयोगैर्देवत्वं ४१२ २२ २८७ शूद्रम्य तु सवर्णव • . ३६७ ... १२० १३९ co .... २१२ वेदयिज्ञैरहीनानाम् वेदविच्चापि विमोऽस्य ११२ वेदविद्याव्रतस्नातान् १३८ वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः वेदानधीत्य वेदौ वा .. वेदाभ्यामस्तपो ज्ञानम्. वेदान्यामस्तपो ज्ञानम् ४८१ वेदाभ्यासेन सततम् वेदाभ्यानोऽन्वहं शक्त्या ४६४ वेदार्थवित्प्रवक्ता च ११३ वेदाभ्यामो ब्राह्मणस्य वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च वेदोक्तमायुर्मानाम् वेदोऽखिलो धर्ममूलन्... ३० वेदोदितं स्वक कर्म वेदोदिताना नित्यानाम् ४५७ वेदोपकरणे चैव वेनो विनष्टोऽविनयात् .. २३६ वैणवी धारयेद्यष्टिम् वैतानिक च जुहुयात् वैदिके कर्मयोगे तु वैदिकै कर्मभिः पुण्यै वैरिण नोपसेवेत वैवाहिको विधिः स्त्रीणान् ४२ वैवाहिकऽग्नौ कुर्वीत वैशेष्यात्प्रकृति श्रेष्ठयात् ३९८ वैश्य सर्वस्वदण्ड स्यात् ३३२ वैश्य प्रति तथैवैते वैश्यवृत्तिमनातिष्ठन् वैश्यवृत्त्यापि जीवन्तु वैश्यद्भावपि प्राप्ती वैश्यशूद्रोपचार च वैश्यशूद्रो प्रयत्लेन ३३९ वैश्यश्चेत्क्षत्रिया गुप्ताम् ... ३३३ वैश्यस्तु कृतसस्कार. वैश्यात्तु जायते व्रात्यात् ४०१ वैश्यामागधवेदेही वैश्यो जीवन्स्वधर्मेण ४१४ वैश्वदेवस्य सिद्धस्य ९३ वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते व्यत्यस्तपाणिना कार्यम् श्लोकः श्लोक दृष्ट व्यभिचारातु भतु ब्री ३४५ शुचिना सत्यसधेन व्यभिचारातु भर्तुः स्त्री २१. शुचि देश विविक्त च ... व्यभिचारेण वर्णानाम् ... १०१ शुचिरुत्कृष्टशुश्रूषुः व्यवहारान्दिदृक्षुस्तु २६८ शुध्येद्विपो दशाहेन व्यसनस्य च मृत्योश्च . २३८ शुना च पतितानांच व्याधाश्छाकुनिकान्गोपात् ३१४ गुना वातावलीढस्य ४५६ व्रतवदेवदैवत्ये ६५ शुभाशुभफलं कर्म व्रतस्थमपि दौहित्रम् त्रात्यता बान्धवत्यागः ... शुल्कम्थान परिहरन् वात्यात्तु जायते विप्रात् ४०१ शुल्कस्थानेषु कुशला. ब्रात्याना याजन कृत्वा १५६ शुष्काणि भुक्त्वा मासानि ४४८ ब्रीय शालयो मुद्गा ३४६ , शद्र तु कारयेहासन् । शूद्रविक्षत्रविप्राणाम् श शुद्रन्नु वृत्तिनाकाक्षन् ११८ शक्त परजने दाता शक्तितोऽपचमानेभ्य १३८ शूद्रा शयनमारोग्य शक्तेनापि हि शूद्रेण शूद्राणा मासिक कार्यन् २०१ शत ब्राह्मणमाक्रुश्य ... ३१५ शूद्राढायोगव क्षत्ता ... ३९९ शत्रुसेविनि मिनेच २६२ शूद्राया ब्राह्मणाजात ... ४०९ शनकैस्तु क्रियालोपात् ४०६ / शूद्रावेदी पतत्यत्र शब्द स्पर्शश्च रूप च ४८४ शद्वैव भार्या शूद्रस्य शयान प्रौढपादश्च १५२ शूद्रो गुप्तमगुप्त वा शय्या गृहान्कुशान्गन्धात् १७६ ' शूद्रो ब्राह्मणतामेति शय्यासनमलकारम् ३४२ शोचन्नि जामयो यत्र शव्यासनेऽध्याचरिते . ५२ ' शोणित यावत- पांमन् .. १६१ शरणागत परित्यज्य ४५६ शोणित यावत पांसून्... १५७ शरीरकर्षणात्माणा २४९ श्मशानेष्वपि तेजस्वी ... ३९४ शरीरजै कर्मदोर्षे श्रद्दधान शुभा विद्याम् शरीर चैव वाच च ... ६६ श्रद्धयेष्टं च पूर्त च शर क्षत्रियया ग्राह्य ८५ श्राद्धभुग्वृषलीतल्पम् १२४ शर्मवद्राह्मणस्य स्यात् श्राद्ध भुक्त्वा य उच्छिष्टम् १२४ शस्त्र द्विजातिभिग्राह्यम् ३२८ श्रावण्या प्रौष्टपद्या वा ... शस्त्रास्त्रभृत्त्व क्षत्रस्य ४११ श्रुतवृत्ते विदित्वास्य ३५३ शाल्मलीफलके श्लक्ष्णे... ३३५ श्रुतं देश च जाति च... ३१६ शासनाद्वा विमोक्षाद्वा... ३२३ श्रुतिद्वैव तु यत्र स्यात्... ३२ शिरोभिस्ते गृहीत्वोम् ि३१३ श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेय. शिलानप्युञ्छतो नित्यम् ९६ श्रुतिस्मृत्युदित धर्मम् ३१ शिलोञ्छमप्याददीत धर्मम् शिल्पेन व्यवहारेण ९० श्रुतीरथर्वागिरसी शिष्ट्वा वा भूमिदेवानाम् ४३५ श्रुत्वा न्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च शुक्तानि च कपायाश्च ... ४४८ ' श्रुत्वैतानृषयो धर्मान् ७९ १०९ ८९ ९० ... १११ ...१७२ ४१२ २७ ११९ ... ३१ ४०० ४१७ ... १५९ १८ ...