पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/५३८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


मनुस्मृतिः। ... १७२ ४८७ .. ... २९९ २१ ५५ २७८ ... ५० ४४४ ... २८२ यत्रापवर्तते युग्यम् १२ ... ४५९ ३७ . लोक पृष्ठ श्लोकः श्लोक मातापितृभ्यामुत्सृष्टम् य यत्तत्कारणमव्यक्तम् नातापितृविहीनो य यतु दुखसमायुक्तम् यं ब्राह्मणतु शुदायाम् मातामहं मातुल च यत्तु वाणिजक दत्तम् ... ११२ यं वदन्ति तमोभूना- मातुन्तु यौतकं यस्यात् ३६२ यत्नु स्यान्मोहसयुक्तम् ... ४७२ य. कश्चित्कस्यचिद्धर्म.... ३० मातु प्रथमत पिण्डम् ३६४ य. क्षिप्तो मर्पयत्यात यत्त्वस्याः स्याद्धन वित्तम् ३७५ मातुरग्रेऽधिजननम् ६२ यत्नेन भोजयेच्छ्राद्ध १०७ य. मगतानि कुरुते १०४ मातुलाश्च पितृव्यांश्च यत्पुण्यफुलमानोति यः साधयन्त छन्देन मातृष्वमा मातुलानी यः स्वयं साधयेदर्थम् यत्याग्द्वादशसाहस्रम् मात्रा खस्रा दुहिता वा य. स्वाध्यायमधीतेऽब्दम् यत्र त्वेते परिध्वंसात् मानस मनसैवायम् य खामिनाननुज्ञातम् यत्र धर्मो ह्यधर्मेण मार्गशीप शुभे मासि य आवृणोत्यविनथम् . यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते नानं यज्ञपात्राणाम् २०१ य एते तु गणा मुख्या... ११५ यत्र वर्जयते राजा माजीरनकुलौं हत्वा य एतेऽन्ये त्वभोज्याना. १७१ यत्र श्यामो लोहिताक्षः २३३ मारुत पुरुहूत च य एते भिहिता पुत्रा यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत नासिकान्न तु योऽश्नीयात् ४४९ यक्षरक्ष पिशाचाच १३ मिथोदाय कृतो येन ३०३ यक्षरक्ष पिशाचान्नम् ... ४३८ यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुम् ४७३ मुखवाहूरुपज्जानाम् ४०६ यक्ष्मी च पशुपालश्च १०७ । यथर्तुलिङ्गान्य॒तवः मुजालाभे तु कर्तव्या यचास्य सुकृत किचित् २४६ । यथाकथचित्पिण्डानाम् मुण्डो वा जटिलो वा न्यात् ७० यजेत राजा क्रतुभिः २४३ यथा काष्ठमयो हस्ती मुन्यन्नानि पय सोम १२५ यजेन वाश्वमेधेन यथा खनन्खनित्रेण ४२२ मुन्यन्नैविविधैर्मेध्यै. ... २१२ / यज्ञश्चेत्प्रतिरुद्ध स्यात् यथा गोऽश्वोष्ट्रदासीषु भूगोचारसनुत्सा यज्ञाय जन्धिमासस्य ... १८४ । यथा चैवापर पक्ष यज्ञार्थ ब्राह्मणवव्या मृगयाक्षा दिवाखमः २३७ यथा जातवलो वहिः १७४ मृत शरीरमुत्सृज्य १८५ यज्ञार्थ पशव सृष्टाः यथा त्रयाणा वर्णानाम् यज्ञार्थनर्थ भिक्षित्वा ४२४ मृतवस्त्रभृत्सु नारीषु यथा दुर्गाश्रितानेतान् ... २४२ यज्ञे तु वितते सम्यक ८२ मृते भर्तरि साध्वी बी २०९ यथा नदीनदाः सर्वे मृत्तोयै शुव्यते शोव्यम् २०० यज्ञो नृतेन क्षरति यथा नयत्यसृक्पातैः यज्वान ऋषयो देवा. यथा प्लवेनौपलेन मृदं गा दैवत विनम् यतश्च भयनाशकेत् २६२ मृप्यन्ति ये चोपपतिम् यथा फलेन युज्येत यतात्मनोऽप्रमत्तस्य मेखलामजिन दण्डम् यथा महाह्रद प्राप्य यत्करोत्ये करात्रेण ४५२ यथा यथा नरोऽधर्मम् ... ४६१ मैत्र प्रसाधन स्नानन मैत्राक्षज्योतिक प्रेत यथा यथा निषेवन्ते यत्कर्म कृत्वा कुवश्च ४७३ यथा यथा मनस्तस्य मैत्रेयक तु वैदेह ४०४ यात्कचित्पितरि प्रेते ३७६ यथा यथा हि पुरुषः १३६ मैथुनं तु समासेव्य ४५१ यत्किचित्लेसयुक्तम् यथा यथा हि सदृत्तम् । ११९ मोहाद्राजा स्वराष्ट्र य. ... २४९ यत्किचिदपि दातव्यम् १७२ यथा यमः प्रियद्वेष्यौ भौजी त्रिवृत्समा श्लक्ष्णा ३७ यत्किचिदपि वर्षस्य यथार्हमेतानभ्यर्च्य मौण्ड्य प्राणान्तिको दण्डः ३३३ यत्किंचिदेन कुर्वन्ति यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यम् मौलाञ्छास्त्रविदः शूरान् २३८ यत्किचिद्दश वर्षाणि यथा वायु समाश्रित्य .. नियमाणोऽप्याददीत ३५२ ! यत्किचिन्मधुना मिश्रम् १२८ यथाविव्यधिगम्यैनाम् ... ३५२ ७० ... ३४८ १२९ १४१ ... १८२ ४०० ...२२८ • . १७४ १७५ १४० २५१ .. १७० १२ १५९ यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् १६० ...४७९ ४७९ ... . ... ३९२ ... २५३ २५२ २९४ ९२ ... ...