पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/५२९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अनुक्रमणिका। २५१ ४४९ ३०० ३७० ... २९५ ९४ ३४ ४०१ २५४ २८७ ४०७ १५ ३८० कृत त्रेतायुग चैव ३९१ ३९४ ७७ २९५ ४४० ३८१ . ... ९७ श्लोक श्लोक. श्लोक पृष्टं कयोद्धृतपशु सङ्गे १८५ क्रयविक्रयमव्वानम् स्यापनेनानुतापेन कुर्यादहरह. श्राद्धम् . ९३ क्रव्यादमूकरोष्ट्राणान् ग कुलजे वृत्तसपन्ने क्रव्यादाम्नु मृगान्हत्वा गत्वा कक्षान्तर त्वन्यत् २६८ कुले मुख्येऽपि जातस्य ४०८ : क्रव्यादान्छकुनान्सर्वान् १८० गन्धर्वा गुह्यका यक्षा कुविवाहै क्रियालोपैः.. ९० क्रियाभ्युपगमात्वेतत् . ३४९ । गर्दभाजाविकानां तु कुशीलबोऽवकीर्णी च ... १०७ क्रीणीयाद्यन्त्वपत्यार्थम् गर्भाष्टमेऽन्दे कुर्वीत कुशूलधान्यको वा स्यात् १३३ क्रीत्वा विक्रीय वा किंचित्३०७ गर्भिणी तु द्विमासादिः कुसीदवृद्धिद्वैगुण्यम् क्रीत्वा स्वय वाप्युत्पाद्य १८४ गवा चान्ननुपात्रातम् कुढे चैवानुमत्यै च कुव्यन्त न प्रतिव्येत् २१९ गाभैोमैतिकर्म कूटशासनकर्तृश्च • • ३८१ क्षतुर्जातस्तयोनायान् गिरिपृष्ठ समारुह्म कुष्माण्डर्वापि जुहुयात् क्षत्रुमपुक्कसाना तु गुच्छगुल्मं तु विविधम् कृतदारोऽपरान्दारान् क्षत्रविट्शयोनिस्तु गुणाश्च सूपशाकाद्यान्... १२० क्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य गुरु वा वालवृद्धौ वा ... ३२८ कृतवापनो निवसेत् ४३५ क्षत्रिय चैव सपै च १५६ गुरुणानुमत स्नात्वा कृतानुसारादधिका क्षत्रिय चैव वैश्य च ३३८ गुरुतल्प्यभिभाष्यैनः कृतोपनयनस्यास्य क्षत्रियस्य परो धर्म २५४ गुरतल्पव्रत कुर्यात् ४५१ कृत्वा पाप हि संताय... ४६१ क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायाम् गुरुतल्पे भग कार्य कृत्वा मूत्र पुरीष वा २०६ क्षत्रियाद्विपकन्यायाम् ३९९ गुरुपत्नी तु युवति. कृत्वा विधान मूले तु... २६१ क्षत्रियायामगुप्तायाम् ३३३ गुरुवत्प्रतिपूज्याः म्यु कृत्वैतद्वलिकमॆवन् क्षत्रियो बाहुवीर्येण गुरुषु त्वभ्यतीतेषु क्षन्तव्यं प्रभुणा नित्यम् ३२२, गुरून्भृत्यायोज्जिहीर्षन् १७६ कृमिकीटपतङ्गाश्च क्षर ति सर्वा वैदिक्य ४६ गुरो कुले न भिक्षेत ... कृमिकीटपतङ्गानाम् क्षान्त्या शुध्यन्ति विद्वासः २०० गुरोः तस्य शिष्यन्तु ऋमिकीटवयोहत्या ४३२ क्षीणम्य चैव क्रमशः २५८ | गुरोर्गुरौ सनिहिते कृषि साविति मन्यन्ते ४१२ क्षुद्रकाणां पशूना तु ३२० गुरोर्यत्र परीवाद कृष्टजानामोषधीनाम् ४४६ क्षुधार्तश्चातुमभ्यागात् ४१६ । गुल्मान्वेणूश्च विविधान् ३११ कृष्णपक्षे दशम्यादौ १२९ । क्षेत्र हिरण्य गामश्वम् गुल्माश्च स्थापयेदाप्तान २६२ ३३ | क्षेत्रकूपतडागानाम् ... ३१४ | गृहं तडागमारामम् लप्तकेशनखश्मनु क्षेत्रजादीन्सुतानेतान् गृहन्थस्तु यदा पश्येत् २११ क्षेत्रभूता स्मृता नारी ... ३४५ गृहिण पुत्रिणो मौला क्लप्तकेशनखश्मश्नु क्षेत्रियस्यात्यये दण्ड ३११ गृहीत्वा मुसलं राजा. केतितस्तु यथान्यायम् ११४ | क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशु गृहे गुरावरण्ये वा १८६ केशग्रहान्महाराश्च १४७ क्षेच्या सत्यप्रदा नित्यम् २६६ गोत्ररिक्थे जनयितुः केशान्त षोडशे वर्षे ४२ क्षौमवच्छवशृङ्गाणाम् ... २०२ गोप क्षीरभृतो यस्तु केशान्तिको ब्राह्मणस्य... गोमूत्रमग्निवर्ण वा केशेषु गृह्णतो हस्तौ ३१७ गोमूत्र गोमय क्षीरम् कोष्टागारायुधागार ... ३८८ | खञ्जो वा यदि वा काणः १२२ | गोरक्षकान्वाणिजिकान् २८७ कौटसाक्ष्य तु कुर्वाणान् २९० खट्वाङ्गी चीरवासा वा... ४४० | गोवधोऽयाज्यसयाज्य कौत्स जप्त्वाप इत्येतत् ४६४ / खराश्वोष्ट्रमृगेभानाम् ४३२ गोऽश्वोष्ट्रयानप्रासाद कौशेयं तित्तिरिर्तृत्वा ४०९ | खलाक्षेत्रादगाराद्वा ४२३ / गोषु ब्राह्मणसस्थासु फौशेयाविकयोरूषै २०२ ख सन्निवेशयेत्लेषु गौडी पैष्टी च मावी च ४३८ २५५ कृत्स्न चाप्टविध कर्म १३ १०१ ७५ . ३१४ ... कृष्णसारस्तु चरति ... २८० २२० ३०९ ३८ ४५८ ... ३२१