पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/२८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


२२ मनुस्मृतिः। श्लोकाः पृष्ठम् श्लोकाः पृष्ठम् ९५ ३५६

४८ ३४८ ... ... ... ५७ ३४९ दायभागः १०४ ३५७ ... ... प्रकरणम् प्रकरणम् स्त्रीप्रशंसा २६ ३४४ ऋतुमतीविवाहे न शुल्क- अव्यभिचारफलम् २९ ३४४ दानम् ९३ ३५५ व्यभिचारफलम् ३० ३४५ कन्यावरयोर्वयोनियमः... ९४ ३५५ बीजक्षेत्रयोर्वलाबले ३२ ३४५, विवाहस्यावश्यकत्वम् परस्त्रीषु वीजवपन निषेधः ४१ ३४६ दत्तशुल्काया वरमरणे ९७ ३५६ स्त्रीपुसयोरेकलम् ४५ ३४७ शुल्कग्रहणनिषेधः ९८ ३५६ सकृदंशभागादयः ४७ ३४८ वाचा कन्यां दत्त्वान्यस्मै क्षेत्रप्राधान्यम् न दानम् ९९ ३५६ स्त्रीधर्मः ५६ ३४९ स्त्रीपुसयोरव्यभिचारः १०१ ३५७ भ्रातुः स्त्रीगमने पातित्यम् १०३ ३५७ अथ नियोगः ५९ ३५० विभागकाल: नियोगे द्वितीयपुत्रोत्पादन ६० ३५० सहावस्थाने ज्येष्ठस्य प्राधा- कामतो गमननिषेधः ६३ ३५० न्यम् १०५ ३५७ नियोगनिन्दा ज्येष्ठप्रशंसा ६४ ३५० १०६ ३५७ वर्णसंकरकाल: ६६ ३५१ अज्येष्ठवृत्तौ ज्येष्ठे ११० ३५० विभागे हेतुमाह १११ ३५८ वाग्दत्ताविषये ६९ ३५१ ज्येष्ठादेविशोद्धारे कन्यायाः पुनर्दाननि० ७१ ३५२ ११२ ३५८ सप्तपदीपूर्व स्त्रीत्यागे एकमपि श्रेष्ठं ज्येष्ठस्य ११४ ३५९ दशवस्तुषु समानां नोद्धारः ११५ ३५९. दोषवतीकन्यादाने ७३ ३५२ स्त्रीवृत्तिं प्रकल्प्य प्रवसेत् समभाग विषमभागौ ११६ ३५९ ७४ ३५२ खखाशेभ्यो भगिन्यै देयम् ११८ ३६० प्रोषितभर्तृकानियमाः ७५ ३५२ विषममजाविकं ज्येष्ठस्यैव ११९ ३६० संवत्सरं स्त्रियं प्रतीक्षेत ७७ ३५३ रोगार्तखाम्यतिक्रमे क्षेत्रजेन विभागे १२० ३६० ७८ ३५३ अनेकमातृकेषु ज्यैष्ठ्ये १२२ ३६० क्लीवादेर्न स्त्रीयागः ७९ ३५३ जन्मतो ज्यैष्ठ्यम् १२५ ३६१ अधिवेदने ८० ३५३ स्त्रिया मद्यपाने... पुत्रिकाकरणे १२७ ३६२ ८४ ३५४ पुत्रिकायां धनग्राहिलम् १३० ३६२ सजात्यास्त्रिया धर्मकार्य ना. मातुः स्त्रीधन दुहितुः १३१ ३६२ न्यया ८६ ३५४ पुत्रिकापुत्रस्य धनग्राहिखम् १३२ ३६२ गुणिने कन्यादानं न निर्गु- पुत्रिकौरसयोविभागे १३४ ३६३ णाय... ८८ ३५४ अपुत्रपुत्रिकाधने १३५ ३६३ स्वयंवरकाल: ९० ३५५ पुत्रिकाया द्वैविध्यम् ... १३६ ३६३ स्वयंवरे पितृदत्तालकार- पौत्रप्रपौत्रयोर्धनभागादि १३.७ ३६३ त्यागः ९२ ३५५ | पुत्रशब्दार्थः १३८ ३६४ ... .. ... ... ... ... ...