पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/२७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


नवमोऽध्यायः। 28 श्लोकाः पृष्ठम् श्लोकाः पृष्ठम् ... ३९१ ३३४ ... ... ... ... ... .. पणे... प्रकरणम् प्रकरणम् पित्रादिदण्डे ३३'५ ३२६ सामाजिकाद्यभोजने राज्ञो दण्डे ३३६ ३२६ | अथ आकराः ३९४ ३३५ विज्ञशूद्रादेरष्टगुणादिदण्डः ३३७ ३२६ रजकस्य वस्त्रप्रक्षालने ३९५ ३३५ अस्तेयान्याह ३३९ ३२६ तन्तुवायस्य सूत्रहरणे ३९७ ३३५ चौरयाजनादौ ३४० ३२६ | पण्यमूल्यकरणे ... पथि स्थितेक्षुद्वयग्रहणे ३४१ ३२७ / राज्ञा प्रतिपिद्धानां निर्हरणे ३९९ ३३६ दासाश्वादिहरणादौ ३४२ ३२७ | अकालविक्रयादौ ४०० ३३६ साहसमाह ३४४ ३२७ / विदेशविक्रये ... ४०१ ३३६ साहसक्षमानिन्दा ३४६ ३२७ | अर्घस्थापने ४०२ ३३६ द्विजातेः शस्त्रग्रहणकाल: ३४८ ३२८ | तुलादिपरीक्षा ४०३ ३३६ आततायिहनने... ३५० ३२८ | तरिशुल्कम् ४०४ ३३७ परदाराभिमर्शने दण्डः... ३५२ ३२८ गर्भिण्यादीनां न तरिशुल्कम्४०७ ३३७ परस्त्रिया रहःसंभाषणे ... ३५४ ३२९ नाविकदोषेण वस्तुनाशे ४०८ ३३८ स्त्रीसंग्रहणे ३५८ ३२९ वैश्यादेर्वाणिज्याकरणे . ४१० ३३८ भिक्षुकादीनां परस्त्रीसंभा- क्षत्रियवैश्यौ न दासकर्माहौ ४११ ३३८ शूद्र दासकर्म कारयेत् ४१३ ३३८ परस्त्रिया निपिद्धसंभाषणे ३६१ ३३० शूद्रो दास्यान्न मुच्यते ४१४ ३३८ नटादिस्त्रीषु संभापणे न सप्तदशदासप्रकाराः ४१५३३८ दोपः ३६२ ३३० भादासादयोऽधनाः . ४१६ ३३० कन्यादूषणे ३६४ ३३० वैश्यशूद्रौ खकर्मकारयि- अङ्गुलिप्रक्षेपादौ ३६७ ३३१ तव्यौ ४१८ ३३९ व्यभिचरितस्त्रीजारयोर्दण्डे ३७१ ३३१ दिनेदिने आयव्ययनिरीक्ष- संवत्सराभिशस्तादौ ३७३ ३३२ णम् ... ४१९ ३३९ शूद्रादेररक्षितोत्कृष्टादिगमने ३७४ ३३२ । सम्यग्व्यवहारदर्शनफलम् ४२० ३३९ ब्राह्मणस्य गुप्ताविप्रागमने ३७८ ३३३ नवमोऽध्यायः। ब्राह्मणस्य न वधदण्डः ३८० ३३३ गुप्तावैश्यक्षत्रिययोगमने ३८३ ३३३ स्त्रीपुंधर्माः १३३९ अगुप्ताक्षत्रियादिगमने ३८४ ३३३ / स्त्रीरक्षा २ ३४० साहसिकादिशून्यराज्यप्र- जायाशब्दार्थकथनम् ८३४१ शंसा ३८६ ३३४ स्त्रीरक्षणोपायाः ११ ३४२ कुलपुरोहितादित्यागे ३८८ ३३४ स्त्रीस्वभावः १४ ३४२ मात्रादित्यागे ३८९ ३३४ स्त्रीणा मन्त्रैन किया १८ ३४३ विप्रयोर्वादे राज्ञा न धर्म- व्यभिचारप्रायश्चित्ते १९ ३४३ कथनम् ३९० ३३४ | स्त्री स्वामिगुणा भवति ... २२ ३४३ ... ... ... ... ."