पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/२६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


मनुस्मृतिः। श्लोकाः पृष्ठम् श्लोकाः पृष्ठम् ... प्रकरणम् प्रकरणम् पालदोषेण नष्टस्थले २३२ ३०९ निष्ठीवनादौ २८२ ३१७ चोरहते २३३ ३०९ केशग्रहणादौ २८३ ३१७ शृङ्गादिदर्शनम् २३४ ३०९ त्वगस्थिभेदादौ ... २८४ ३१७ 'वृकादिहतस्थले २३५ ३१० वनस्पतिच्छेदने २८५ ३१८ सस्यघातकदण्डे २३७ ३१० मनुष्याणा दुःखानुसारेण सीमाविवादस्थले २४५ ३११ दण्डः २८६ ३१८ सीमावृक्षादयः २४६ ३११ समुत्थानव्ययदाने २८७ ३१८ उपच्छन्नानि सीमालिङ्गानि २४९ ३१२ द्रव्यहिसायाम् २८८ ३१८ भोगेन सीमां नयेत् २५२ ३१२ चार्मिकभाण्डादौ २८९ ३१८ सीमासाक्षिणः २५३ ३१२ यानादेर्दशातिवर्तनानि .. २९० ३१८ साक्ष्युक्तां सीमां बनीयात् २५५ ३१३ रथस्वाम्यादिदण्डने २९३ ३१९ साक्ष्यदानविधिः २५६ ३१३ | भार्यादिताडने २९९ ३२० अन्यथा कथने दण्डः २५७ ३१३ अन्यथा ताडने दण्डः . ३०० ३२० साक्ष्यभावे प्रामसाम- स्तेननिग्रहणे ३०१ ३२० न्तादयः २५८ ३१३ चोरादितोऽभयदानफलम् ३०३ ३२० सामन्तानां मृषाकथने राजा धर्माधर्मषष्ठांशभागी ३०४ ३२१ दण्डः २६३ ३१४ अरक्षया करग्रहणनिन्दा ३०७ ३२१ गृहादिहरणे दण्डः २६४ ३१४ पापनिग्रहसाधुसंग्रहणे ३१. ३२२ राजा स्वय सीमानिर्णयं बालवृद्धादिषु क्षमा ३१२ ३२२ कुर्यात् २६५ ३१४ ब्रह्माणसुवर्णस्तेने ३१४ ३२२ अथ वाक्पारुष्यदण्डः २६६ ३१४ अशासने राज्ञो दोषः ३९६ ३२३ ब्राह्मणाद्याक्रोशे २६७ ३१५ परपापसंश्लेषणे समवर्णाक्रोशे २६९ ३१५ राजदण्डेन पापनाशे ३१८ ३२३ शुदस्य द्विजाक्रोशे २७० ३१५ कूपघटादिहरणप्रपाभेदने ३१९ ३२३ धर्मोपदेशकर्तुः शुदस्य धान्यादिहरणे ३२० ३२३ दण्डः २७२ ३१५ सुवर्णादिहरणे ३२१ ३२४ श्रुतदेशजात्याक्षेपे २७३ ३१६ स्त्रीपुरुषादिहरणे ३२३ ३२४ काणाद्याक्रोशे २७४ ३१६ महापश्वादिहरणादौ ३२४ ३२४ मात्राद्याक्रोशे ... २७५ ३१६ / सूत्रकार्पासादिहरणे ३२६ ३२४ परस्परपतनीयाकोशे २७६ ३१६ | हरितधान्यादौ ३३० ३२५ अथ दण्डपारुष्यम् २७८ ३१६ निरन्वयसान्वयधान्यादौ ३३१ ३२५ शूदस्य ब्राह्मणादिताडने २७९ ३१७ स्तेयसाहसलक्षणम् ....३३२ ३२५ पादादिप्रहारे २८० ३१७ त्रेताग्निस्तेये ३३.३ ३२५ महता सहोपवेशने ... २८१ ३१७ | चौरहस्तच्छेदादि ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ...