पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/२५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अष्टमोऽध्यायः। १९ श्लोकाः पृष्ठम् श्लोकाः पृष्टम् ... ... ... ... ... .. प्रकरणम् प्रकरणम् दण्ड्यपरित्यागे १२८ २९१ धनाभावे कर्मणा ऋणशो- वाग्दण्डधिग्दण्डादि १२९ २९१ धनम् १७७ ३०० त्रसरेण्वादिपरिमाणान्याह १३१ २९२ अथ निक्षेपे... १७९ ३०० प्रथममध्यमोत्तमसाहसाः १३८ २९३ साक्ष्यभावे निक्षेपनिर्णयः १८२ ३०१ निक्षेपदाने १८५ ३०१ ऋणादाने दण्डनियमः १३९ २९३ खय निक्षेपार्पणे १८६ ३०१ अथ वृद्धिः १४० २९३ समुद्रनिक्षेपे १८८ ३०२ आधिस्थले १४३ २९३ चौरादिहते निक्षेपे १८९ ३०२ बलादाधिभोगनिषेधे १४४ २९४ निक्षेपापहारे शपथम् १९० ३०२ आधिनिक्षेपादौ १४५ २९४ निक्षेपापहारादौ दण्डः १९१ ३०२ धेन्वादौ भोगेऽपि न स्व- छलेन परधनहरणे १९३ ३०२ वहानिः १४६ २९४ निक्षेपे मिथ्याकथने दण्डः १९४ ३०३ आधिसीमादौ न भोगे ख- निक्षेपदानग्रहणयोः १९५ ३०३ वहानिः १४७ २९४ अस्वामिविक्रये १९६ ३०३ वलादाविभोगेऽर्धवृद्धिः १४९ २९५ सागमभोगप्रमाणम् २०० ३०४ द्वैगुण्यादधिकवृद्धिर्न भवति १५१ २९५ प्रकाशक्रये मूल्यधनलाभे २०१ ३०४ वृद्धिप्रकाराः १५२ २९५ संसृष्टवस्तुविक्रये २०२ ३०४ पुनलेख्यकरणे १५४ २९६ अन्यां कन्यां दर्शयित्वा- देशकालवृद्धौ १५६ २९६ न्याविवाहे २०४ ३०४ दर्शनप्रतिभूस्थले १५८ २९७ उन्मत्तादिकन्याविवाहे २०५ ३०४ प्रातिभाव्यादि ऋणं पुत्रैर्न पुरोहितदक्षिणादाने २०६ ३०५ देयम् १५९ २९७ अध्वर्वादिदक्षिणा २०९ ३०५ दानवतिभूस्थले १६० २९७ संभूयसमुत्थाने २११ ३०६ निरादिष्टधने प्रतिभुवि १६२ २९७ दत्तानपक्रिया २१२ ३०६ कृतनिवृत्ती १६३ २९७ मृतिस्थले ... २१५ ३०६ कुटुम्बार्थकृतणे देयम् १६६ २९८ । संविद्व्यतिक्रमे २१८ ३०७ बलकृतं निवर्त्यम् १६८ २९८ : क्रीतानुशयः २२२ ३०७ प्रातिभाव्यादिनिषेधः १६९ २९८ अनाख्याय दोपवतीकन्या- अग्राह्यमर्थ न गृह्णीयात् १७० २९९ दाने २२४ ३०८ ग्राह्यत्यागे दोषः १७१ २९९ मिथ्याकन्यादूपणकथने २२५ ३०८ अबलरक्षणादौ १७२ २९९ दूषितकन्यानिन्दा २२६ ३०८ अधर्मकार्यकरणे दोषः १७४ २९९ अथ सप्तपदी २२७ ३०८ धर्मेण काकरणम् १७५ २९९ अथ खामिपालविवादः धनिकेन धनसाधने १७६ २९९ क्षीरभृतिस्थले ३ ... २२९ ३०८ २३१ ३०९